Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Ymddeoliad

Eich hawliau pan ymddeolwch. Mae�n cynnwys y rheolau ynglŷn â�r oed y gallwch ymddeol.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

Ein dewisiadau rhagorol

Ysgaru a gwahanuYsgaru a gwahanu

Eich sefyllfa gyfreithiol os ydych yn briod neu mewn partneriaeth sifil ac yn ystyried gwahanu neu ysgaru.


family_mg_0737

Trais yn y cartref, cam-drin ac aflonyddu

Eich hawliau cyfreithiol os ydych yn dioddef unrhyw fath o gam-drin yn eich cartref gan aelodau eraill o’ch teulu. Canfyddwch sut i gael help ymarferol i’ch amddiffyn chi a’ch plant.


Byw gyda'ch gilydd a'ch hawliau petaech yn gwahanu

Byw gyda’ch gilydd a’ch hawliau petaech yn gwahanu

Eich hawliau os ydych yn byw gyda phartner ond heb fod yn briod nac mewn partneriaeth sifil.


Ewyllyiau a phrofiant

Ewyllysiau a phrofiant

Pan fydd person yn marw, bydd rhywun yn gorfod delio â’i bethau a phenderfynu beth fydd yn digwydd i’r hyn a feddai. Canfyddwch beth ddywed y gyfraith am y modd y dylai hyn ddigwydd.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau