Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Cwestiynau CyffredinFfaith-ddalenni cyfreithiol

Mae’r taflenni ffeithiau byrion yma’n rhoi atebion i gwestiynau cyfreithiol cyffredin ynglŷn â:

Canllaw cam-wrth-gam i ddewis ymgynghorydd cyfreithiol - Noder os gwelwch yn dda: Mae hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd ac fe fydd ar gael yn fuan.

Dyled

1 Beth yw pwerau beilïaid a chasglwyr dyledion?

2 Mae fy nghredydwyr yn fy ffonio drwy´r amser. Beth fedra´i wneud?

3 Beth mae mynd yn fethdalwr yn olygu?

4 Rwyf wedi derbyn ffurflen Hawlio Llys Sirol. Beth ddylwn i wneud nawr?

5 Sut fedraf i ddelio gydag ôl-ddyled ar fy Nhreth Cyngor?

6 Beth yw fy hawliau mewn cytundeb hur bwrcas?

7 Problemau cael credyd?

Budd-daliadau Lles

8 Rwyf wedi cael fy ngwrthod ar gyfer hawliad budd-dal. Beth ddylwn i wneud nesaf?

9 Mae fy mudd-dal wedi ei ordalu. Beth ddylwn i wneud?

10 Pwy sydd â hawl i Gredyd Pensiwn?

11 Pwy sydd â hawl i Gredyd Treth Teuluoedd Gweithio?

12 Rwy’n dychwelyd i’r gwaith sut mae gadael y system budd-daliadau?

13 Rwy’n cael problemau gyda budd-dal tai.

14 Pa fudd-daliadau sydd ar gael i bobl gydag anableddau?

Addysg

15 Mae fy mhlentyn yn cael ei wahardd o’r ysgol. Beth yw ein hawliau?

16 Mae fy mhlentyn yn cael trafferth i ddarllen a gall fod angen mwy o gefnogaeth yn yr ysgol. Sut mae gofyn am hyn?

17 Mae fy mhlentyn yn cael ei drin yn annheg yn yr ysgol oherwydd ei anabledd. Beth fedraf i wneud?

18 Rwy’n methu cael fy mhlentyn i’r ysgol rwyf eisiau. Beth fedraf i wneud?

19 Mae fy mhlentyn yn chwarae triwant. beth yw fy nghyfrifoldebau a fy hawliau?

20 Mae fy mhlentyn yn cael ei fwlio a dwi ddim yn teimlo fod yr ysgol wedi gwneud digon i’w atal. Beth fedraf fi wneud?

21 Rwy’n cael trafferthion gyda fy mhrifysgol. Beth fedraf i wneud?

Cyflogaeth

22 Mae fy nghyflogydd yn tynnu arian o fy nghyflog - beth yw fy hawliau?

23 Mae fy nghyflogydd yn torri telerau fy nghontract. Beth fedraf i wneud?

24 Rydwi’n colli fy swydd a dwyf i ddim yn credu ei fod yn deg. Beth fedraf i wneud?

25 Beth ddylwn i gael fel taliad diswyddo?

26 Rydwi’n cael fy niswyddo ac mae ar fy nghyflogydd tâl gwyliau i mi. Beth fedraf i wneud?

27 Pa hawliau sydd gan bobl dan y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd?

28 Rwy’n cael llai o dâl na’r isafswm cyflog? Beth fedraf i wneud? Mae´r neges yma yn cael ei ddiweddaru

Tai

29 Mae gennyf ôl-ddyled ar fy rent. Beth yw fy hawliau?

30 Rwy’n cael fy nhroi allan o fy nghartref oherwydd ôl-ddyled rhent. Beth fedraf i wneud?

31 Rwy’n cael fy nhroi allan o fy nghartref oherwydd ôl-ddyled morgais. Beth fedraf i wneud?

32 Rwy’n ddigartref. Beth fedraf fi wneud?

33 Wnaiff fy landlord ddim dychwelyd fy Ernes Difrod. Beth yw fy hawliau?

34 Mae fy nghartref yn rhan o Drosglwyddiad Stoc Cyngor. Sut mae hyn yn effeithio arnaf?

35 Beth yw ymddygiad gwrth-gymdeithasol, a beth fedrir ei wneud amdano?

Teuluol a phersonol

36 Pa drefniadau sy’n arferol ar gyfer y plant yn dilyn gwahanu?

37 Beth yw cyfrifoldeb rhiant?

38 Sut alla i gael ysgariad?

39 Beth yw cam-drin yn y cartref?

40 Beth all y gwasanaethau cymdeithasol ei wneud os ydynt yn pryderu am fy nheulu?

41 A oes gen i unrhyw hawl i´r cartref a rannwn os ydyw yn enw fy mhartner yn unig?

42 Sut mae newid fy enw?

nôl i'r dechrau