Skip navigation (access key S)

Access Keys:

ਆਪਣੇ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪਰਿਵਾਰ
ਅਤੇ ਨਿਜੀ...

 • ਬੱਚੇ
 • ਤਲਾਕ
 • ਘਰੇਲੂ ਦੁਰ-ਵਰਤਾਉਂ

ਸਿੱਖਿਆ
ਅਤੇ ਸਿੱਖਲਾਈ

 • ਡਰਾਉਣਾ
 • ਹਾਜ਼ਰੀ
 • ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ

ਕਰਜ਼ਾ,
ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਕਰ

 • ਕਰਜ਼ਾ
 • ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ
 • ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ

ਲਾਭ
ਅਤੇ ਕਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ

 • ਕਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
 • ਆਮਦਨ ਸਹਯੋਗ
 • ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭੱਤਾ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ
 

 • ਕੰਮ ਦਾ ਖੋ ਜਾਣਾਂ
 • ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ
 • ਭੇਦਭਾਵ

ਹਾਉਸਿੰਗ
ਅਤੇ ਬੇਘਰੀ

 • ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ
 • ਪੁਨਰ ਕਬਜਾ ਕਰਨਾ
 • ਬੇਮੁਰੰਮਤੀ

ਵਾਪਸ ਉੱਤੇ