Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Amodau a Thelerau

Defnyddio’r Wefan hon

Caiff gwefan y Cyngor Cyfreithiol Cymunedol ei chynnal gan y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol ei gweld a defnydd personol gennych. Mae mynediad a defnydd y wefan hon gennych yn cyfrif fel bod yn derbyn y Telerau ac Amodau.

Ymwadiad

Mae’r Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol yn cymryd camau rhesymol i sicrhau fod yr wybodaeth ar y wefan hon yn gywir, gofynnir i chi nodi mai fel canllaw yn unig y darperir yr wybodaeth hon.

Ni dderbynnir unrhyw gyfrifoldeb gan neu ar ran y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol am unrhyw gamgymeriad, gwall neu ddatganiad camarweiniol ar y wefan hon neu ar unrhyw wefan y mae ei thudalennau yn cysylltu � hwy.

Nid yw s�n am unrhyw sefydliad, cwmni neu unigolyn, p’un ai ar y wefan hon neu ar wefannau eraill y mae ei thudalennau wedi cysylltu � hwy, yn golygu fod cymeradwyaeth neu warant am safiad neu allu sefydliad, cwmni neu unigolyn o’r fath ar ran y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol.

Hawlfraint a hawliau cronfa ddata
Mae gwybodaeth a gynhwysir ar y wefan hon yn amodol ar hawlfraint a/neu hawliau cronfa ddata sy’n eiddo’r Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol. Medrir atgynhyrchu’r wybodaeth yn ddi-d�l heb ganiat�d ffurfiol ar gyfer defnydd personol neu fewnol cyn belled ag y caiff ei hatgynhyrchu’n gywir a heb ei defnyddio mewn cyd-destun camarweiniol.

Nid yw’r caniat�d i atgynhyrchu deunydd gyda hawlfraint y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol neu hawl cronfa ddata yn ymestyn i unrhyw wybodaeth ar y wefan a ddynodir fel hawlfraint a /neu hawl cronfa ddata trydydd parti.

Rhaid cael caniat�d i atgynhyrchu deunydd o’r fath gan ddeiliad yr hawlfraint a/neu gronfa ddata dan sylw.

Daw gwybodaeth yn y Cyfeiriadur o wybodaeth yn y Cyfeiriadur a ddaw gan Gomisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol, Hydref 2007.


Nodau Masnach a Logos
Mae enwau, delweddau a logos yn dynodi’r CyngorCyfreithiol Cymunedol, y Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol a’r Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol yn nodau perchnogol y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol neu ei drwyddedwyr. Mae enwau, delweddau a logos eraill yn dynodi adrannau llywodraeth, trydydd parti a’u gwybodaeth, cynnyrch a gwasanaethau yn farciau perchnogol y Goron a/neu drydydd parti.

Ni chaniateir cop�o neu ddefnyddio logos y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol a/neu logos unrhyw drydydd parti a gyrchwyd drwy’r wefan hon heb ganiat�d ymlaen llaw gan ddeiliad y nod masnach a/neu hawlfraint perthnasol.

Diogelu firws

Mae’r Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd ar bob cam o’i gynhyrchu. Fe’ch cynghorir bob amser i redeg rhaglen gwrth-firws ar yr holl ddeunydd a lawrlwythir o’r Rhyngrwyd. Ni fedrwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, ymyriad neu ddifrod i’ch data neu’ch system gyfrifiadurol a all ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd yn deillio o’r wefan hon.

Cyfraith ac awdurdodaeth

Caiff yr amodau a’r telerau hyn eu llywodraethu gan a dylid eu dehongli yn unol � chyfreithiau Lloegr a Chymru. Bydd unrhyw anghydfod yn deillio dan y telerau ac amodau hyn yn ddarostyngedig i awdurdodaeth lwyr llysoedd Lloegr a Chymru

nôl i'r dechrau