Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Loteri Cenedlaethol

Y rheolau parthed y Loteri Cenedlaethol a�r dosraniad gwobrau.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

Ein dewisiadau rhagorol

an_transportandleisure_2.JPG

Problemau ynglŷn â gwyliau

Gwybodaeth ar wyliau, sicrwydd yswiriant teithio, llety a phecynnau gwyliau, yn cynnwys canslo, gorarchebu, oedi, a help i gyflwyno cwynion.


Cludiant cyhoeddus

Gwybodaeth am gludiant cyhoeddus yn cynnwys gwasanaethau bysiau a choetsis, gwasanaethau trenau a rheilffyrdd tanddaearol a thacsis a chabiau bychain, a sut i gwyno.


Dirwyon parcio

Sut i ddelio â dirwyon parcio (cosbau penodedig), a all fod yn gosbau troseddol wedi eu gosod gan yr heddlu neu’n gosbau sifil wedi eu gosod gan yr awdurdod lleol.


an_transportandleisure_5.jpg

Yswiriant teithio

Mae’n egluro beth all gael ei gynnwys dan yswiriant teithio, sut i wneud hawliad, a sut i gwyno petai gennych broblem ynglŷn â hawliad yswiriant.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau