Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Apeliaidau lloches

Mae�n cynnwys gwybodaeth am apelio yn erbyn penderfyniadau ynglŷn â lloches.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

Ein dewisiadau rhagorol

Hawlio lloches

Gellir delio â chais am loches yn y DU mewn nifer o ffyrdd. Canfyddwch beth yw’r prif bethau sydd ar geiswyr lloches angen eu gwybod.


Mewnfudo a chenedligrwydd

Mae yna lawer o gyfreithiau a rheolau sy’n dweud pwy all gael mynediad i’r DU, hynny’n dibynnu ar pam eich bod yn dod a ph’un a ydych eisiau aros yn barhaol ai peidio. Dysgwch am eich hawliau ar gyfer cael mynediad i’r DU ac aros yma.


Cynnal ceiswyr lloches

Mae’r Asiantaeth Ffiniau a Mewnfudo yn darparu cefnogaeth, llety a chymorth ariannol i geiswyr lloches tra ystyrir eich cais. Mae’n cynnwys y ffurflen i wneud cais am gefnogaeth.


Gwefan amlieithog y Cyngor Ffoaduriaid

Gwybodaeth i ffoaduriaid mewn nifer o ieithoedd gwahanol.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau