Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Gwahaniaethu ar sail rhyw

Gwybodaeth am eich hawl i beidio â chael eich trin yn annheg yn y gweithle oherwydd eich rhyw. Mae�n cynnwys aflonyddu rhywiol yn y gwaith a hawliau gweithwyr trawsrywiol, neu�r rheini sy�n bwriadu cael triniaeth i ailbennu rhywedd.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

Ein dewisiadau rhagorol

Dedd hawliau Dynol

Deddf hawliau Dynol

Mae Deddf Hawliau Dynol 1998 yn ddeddf bwysig a phellgyrhaeddol sy’n effeithio ar lawer gwedd o’n bywyd. Canfyddwch beth ddywed y Ddeddf a sut mae’n gweithio.


Cyfleoedd cyfartal

Cyfleoedd cyfartal

Ceir llawer o sefyllfaoedd pryd y gellir gwahaniaethu yn eich erbyn, er enghraifft oherwydd eich oed, neu eich rhyw neu oherwydd eich bod yn hoyw neu’n lesbiaidd. Canfyddwch beth allwch chi ei wneud os gwahaniaethir yn eich erbyn.


Niwed corfforol

Niwed corfforol

Os cawsoch niwed oherwydd bod rhywun yn esgeulus (gwnaethant rywbeth na ddylent, neu ni wnaethant rywbeth y dylent fod wedi ei wneud), fe all y byddwch yn gallu cael iawndal. Canfyddwch beth allwch chi ei wneud os niweidiwyd chi yn y modd yma.


Ffyrdd amgen i lys

Ffyrdd amgen i lys

Gall mynd i lys i ddatrys problem fod yn ddrud, dirdynnol a gall gymryd amser. Ond mae yna ffyrdd eraill o ddelio â llawer math o gwynion. Canfyddwch ragor am hyn.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau