Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Anghenion addysgol arbennig

Gwybodaeth am y ddarpariaeth o gyfleusterau addysg ar gyfer plant gydag anghenion penodol. Mae�n cynnwys plant gydag amhariad corfforol neu synhwyraidd, anableddau dysgu, anhawsterau emosiynol neu ymddygiadol, neu broblemau llafar neu ieithyddol.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

Ein dewisiadau rhagorol

an_educationandtraining_2.JPGAddysg

Yr hyn y gallwch chi a’ch plentyn ei ddisgwyl gan ysgol a chan eich awdurdod addysg lleol.


an_educationandtraining_3.JPGMae fy mhlentyn yn cael ei fwlio. Beth allaf i ei wneud?

Canfyddwch beth allwch chi ei wneud os ydi’ch plentyn yn cael ei fwlio yn yr ysgol.


an_educationandtraining_4.JPG

Caiff fy mhlentyn drafferth dysgu a gall fod angen cymorth ychwanegol arno yn yr ysgol. Sut allaf i ofyn am hyn?

Canfyddwch beth yw’r cymorth ychwanegol y gall eich plentyn ei gael yn yr ysgol.


an_educationandtraining_5.JPG

Mae fy mhlentyn wedi ei wahardd o’r ysgol. Beth yw ein hawliau?

Sut i ddelio â gwaharddiad dros dro neu barhaol eich plentyn o’r ysgol.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau