Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Colli eich cartref

 

Mae'r syniad o fod heb rywle i fyw ynddo yn frawychus i unrhyw un. Ond mae yna gyfreithiau i'ch helpu os ydych heb unman i fyw ynddo, p'un ai oherwydd eich bod yn cael eich troi allan yn annheg gan eich landlord, neu nad ydych chi neu'ch plant yn ddiogel yn y man y preswyliwch ynddo ar hyn o bryd.

Mae yna ddeddfau arbennig os ydych yn berson sy'n agored i niwed - er enghraifft, os ydych yn ifanc, yn feichiog neu'n cael eich bygwth gan rywun - i sicrhau bod gennych rywle diogel i fyw ynddo.

Mae'r gwe-ganllaw hwn yn egluro beth yw eich hawliau o ran cael help i ganfod rhywle i fyw ynddo os ydych yn ddigartref neu os ydych yn wynebu cael eich troi allan, a phwy ddylai ddarparu'r help hwnnw.