Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Carchardai a charcharorion

Gwybodaeth am garchardai a hawliau carcharorion.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

Ein dewisiadau rhagorol

an_policeandcrime_4.JPG

Hawliau dioddefwyr a thystion

Mae’n cynnwys gwybodaeth am eich hawl i gael eich amddiffyn, eich hawl i breifatrwydd oddi wrth y cyfryngau, eich hawliau petaech yn dweud wrth yr heddlu am drosedd, a’ch hawliau fel tyst mewn llys.


Delio â’r heddlu(Yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd)

Os oes gennych gŵyn ynglŷn â’r ffordd y mae’r heddlu wedi’ch trin chi (neu rywun arall), mae yna rai pethau y gallwch eu gwneud i ddelio â’r mater. Dysgwch am eich hawliau, ac am y ffyrdd gwahanol y gallwch eu dilyn.


an_policeandcrime_2.JPG

Eich amddiffyniad yn y llysoedd

Os cawsoch eich cyhuddo o droseddu a’ch bod i ymddangos gerbron llys, bydd angen cyfreithiwr arnoch. Canfyddwch beth sy’n digwydd mewn llys fel eich bod yn gwybod beth i’w ddisgwyl.


an_policeandcrime_5.JPG

Gwasanaeth Cynghori Carcharorion

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Carcharorion yn darparu cyngor cyfreithiol a gwybodaeth ar gyfer carcharorion yng Nghymru a Lloegr ynglŷn â’u hawliau. Gallant hefyd ymgymryd â chwynion carcharorion ynglŷn â’u triniaeth yng ngharchar.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau