Skip navigation (access key S)

Access Keys:

ਮੇਰੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਓ

ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

  • ਮੁਫਤ, ਗੋਪਨੀਏ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

    08001 225 6653ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ
  • ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 8.00 ਵਜੇ
  • ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੋਪਹਰ 12.30 ਵਜੇ ਤਕ
  • 4 ਪੈਨੀਆਂ/ਮਿਨਟ ਤੋਂ ਕਾੱਲਾਂ - ਜਾਂ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾੱਲ ਕਰਾਂਗੇ

ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੱਭੋ

31. ਮੇਰੇ ਮਾੱਰਟਗੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੱਰਟਗੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖੁੰਝਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾੱਰਟਗੇਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।

ਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਡ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ:

  • ਪਹਿਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੱਰਟਗੇਜ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਡ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ; ਅਤੇ
  • ਦੂਜਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨਾਲ ਮਾੱਰਟਗੇਜ ਬਕਾਇਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਣਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਕਾਇਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾੱਰਟਗੇਜ ਦੇ ਹੋਰ ਯਥਾਰਥਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾੱਰਟਗੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਜਾਂ ਹਾਉਸਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਸਲਾਹ ਲਈ 08001 225 6653 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਉਸਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ।

ਵਾਪਸ ਉੱਤੇ