Skip navigation (access key S)

Access Keys:

ਮੇਰੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਓ

ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

  • ਮੁਫਤ, ਗੋਪਨੀਏ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

    08001 225 6653ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ
  • ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 8.00 ਵਜੇ
  • ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੋਪਹਰ 12.30 ਵਜੇ ਤਕ
  • 4 ਪੈਨੀਆਂ/ਮਿਨਟ ਤੋਂ ਕਾੱਲਾਂ - ਜਾਂ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾੱਲ ਕਰਾਂਗੇ

ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੱਭੋ

27.ਕੰਮ ਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹਨ?

ਪਤਾ ਲਾਓ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਪਖਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੰਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ

ਅਪੰਗਤਾ ਪਖਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਾਂ DDA) ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਪੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਖਪਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਡ਼ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ‘ਢੁਕਵੀਆਂ’ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਕੀਬੋਰਡ ਜਾਂ ਫੋਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੰਗ ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਪੰਗਤਾ ਬਾਰੇ ਦਸਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਡ਼ੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਪਏਗੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ DDA ਵਿਚ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਖਪਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦਾਅਵਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਬਿਨਾ ਸਿਧਿਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਫ਼ਾਰਮ ਲਈ ਕਹੋ। 0845 795 9775 ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪੁਛਗਿਛ ਲਾਈਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਥੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਖਪਾਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪਖਪਾਤ 1 ਅਗਸਤ, 2009 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖ਼ੀਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਖਪਾਤ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਸਲਾਹ ਲਈ 08001 225 6653 ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ।

ਵਾਪਸ ਉੱਤੇ