Skip navigation (access key S)

Access Keys:

ਮੇਰੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਓ

ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

  • ਮੁਫਤ, ਗੋਪਨੀਏ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

    08001 225 6653ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ
  • ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 8.00 ਵਜੇ
  • ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੋਪਹਰ 12.30 ਵਜੇ ਤਕ
  • 4 ਪੈਨੀਆਂ/ਮਿਨਟ ਤੋਂ ਕਾੱਲਾਂ - ਜਾਂ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾੱਲ ਕਰਾਂਗੇ

ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੱਭੋ

22. ਮੇਰਾ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਡ਼-ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਤੋਂ ਪੁਛੋ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਟੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਵਾਪਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਨਕਲ ਰੱਖੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਫ਼ਾਰਮ ਲਈ ਕਹੋ। 0845 795 9775 ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪੁਛਗਿਛ ਲਾਈਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਥੇ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ, 2009 ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਸਲਾਹ ਲਈ

08001 225 6653 ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ।

ਵਾਪਸ ਉੱਤੇ