Skip navigation (access key S)

Access Keys:

ਮੇਰੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਓ

ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

  • ਮੁਫਤ, ਗੋਪਨੀਏ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

    08001 225 6653ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ
  • ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 8.00 ਵਜੇ
  • ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੋਪਹਰ 12.30 ਵਜੇ ਤਕ
  • 4 ਪੈਨੀਆਂ/ਮਿਨਟ ਤੋਂ ਕਾੱਲਾਂ - ਜਾਂ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾੱਲ ਕਰਾਂਗੇ

ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੱਭੋ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਲੱਭਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ :

  • ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚੇ - ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਸੀਅਤਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕੀ ਵੀਅਤਨਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤਰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਫ਼ਤ 31 ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚੇ ਪਡ਼੍ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ।
  • ਵੈਬ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਉੱਤਮ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ
  • ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਤ ਪਰਚੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭੋ : ਬੈਨੀਫਿੱਟਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿੱਟਸ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਤਮ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਡਾਏਰੈੱਕਟ ਮਦਦਲਾਈਨ 0845 345 4345 ਬੈਨੀਫ਼ਿੱਟਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿੱਟਸ,ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਾਪਸ ਉੱਤੇ