Skip navigation (access key S)

Access Keys:

ਮੇਰੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਓ

ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

  • ਮੁਫਤ, ਗੋਪਨੀਏ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

    08001 225 6653ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ
  • ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 8.00 ਵਜੇ
  • ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੋਪਹਰ 12.30 ਵਜੇ ਤਕ
  • 4 ਪੈਨੀਆਂ/ਮਿਨਟ ਤੋਂ ਕਾੱਲਾਂ - ਜਾਂ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾੱਲ ਕਰਾਂਗੇ

ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੱਭੋ

ਸਲਾਹ ਲਓ

ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸੰਸਕਰਣ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।


ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਲਾਈ

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ?
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ?
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੋਂ ਭਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਕ ਕੀ ਹਨ?
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖ਼ਿਆਲ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਵਾਪਸ ਉੱਤੇ