Skip navigation (access key S)

Access Keys:

ਮੇਰੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਓ

ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

  • ਮੁਫਤ, ਗੋਪਨੀਏ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

    08001 225 6653ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ
  • ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 8.00 ਵਜੇ
  • ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੋਪਹਰ 12.30 ਵਜੇ ਤਕ
  • 4 ਪੈਨੀਆਂ/ਮਿਨਟ ਤੋਂ ਕਾੱਲਾਂ - ਜਾਂ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾੱਲ ਕਰਾਂਗੇ

ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੱਭੋ

ਮੈਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮੀ 6.30 ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਣਤਾ ਦੀ 'legalaid' ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 80010 ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਹ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ।

ਮੈਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ

ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀਏ?
ਵਾਪਸ ਉੱਤੇ