Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

eleafletSymud i ofal preswyl: Eich hawliau

 

Mae symud i gartref preswyl yn benderfyniad mawr. Mae angen i chi fod yn sicr ei fod yn briodol i chi. Gall eich cyngor lleol eich helpu i wneud y penderfyniad ac ystyried a fyddai dewisiadau eraill yn ateb eich anghenion, megis mwy o ofal yn y cartref, neu symud i dŷ lloches. Neu gall eich bod angen arhosiad byr yn unig mewn cartref gofal, er mwyn i chi wella o salwch er enghraifft neu i roi seibiant i chi neu i'ch gofalwyr.

Os ydych yn ystyried symud yn barhaol i ofal preswyl, mae'n bwysig gwybod am eich hawl i ddewis i le'r ewch chi ac i help a chyngor gyda phenderfynu ar hynny. Gall eich cyngor lleol eich helpu a gallech gael cyfnod treialu mewn cartref i weld a ydych yn ei hoffi.

Mae nifer o bobl yn poeni am dalu am ofal mewn cartref, ac yn credu y bydd raid iddynt werthu eu cartref i dalu ffioedd. Ond os yw'r symud i ofal preswyl yn bennaf oherwydd problemau iechyd, yna ni ddylech orfod talu dim o gwbl oherwydd bydd y GIG yn talu am eich gofal i gyd.

Os nad ydych yn gymwys i dderbyn y gofal hwn dan nawdd y GIG, yna gall y bydd raid i chi dalu rhan o'r ffioedd neu'r ffioedd i gyd ar gyfer llety a gofal personol, yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol.Nid yw gwerth eich cartref bob amser yn cael ei ystyried fel rhan o'ch asedau wrth benderfynu faint y dylech ei gyfrannu tuag at ffioedd. Ni fydd yn cael ei ystyried, er enghraifft, os ydych yn symud i gartref ond bod eich gŵr, gwraig, partner sifil neu bartner arall (neu, mewn rhai achosion, eich cynbartner) am barhau i fyw yno.

Os bydd raid i chi dalu ffioedd, gall y bydd hawl gennych i rai budd-daliadau i helpu tuag at gost eich gofal.  A bydd gofal iechyd gan y GIG yn dal am ddim.Ac os bydd angen i chi fynd i gartref nyrsio, bydd y GIG yn talu am yr ochr nyrsio o'ch gofal, waeth faint o arian sydd gennych.