Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

eleafletA fydd yn rhaid I mi dalu am fy lle mewn cartref gofal?

Nid oes raid i rai pobl dalu o gwbl am arhosiad mewn cartref gofal, tra bo eraill yn talu'r cyfan o'r ffioedd eu hunain. Mae'r rheolau ynglwn â a fyddwch yn talu, a faint y byddwch yn ei dalu, yn gymhleth. Mae'r prif bwyntiau yma. Gallwch gael rhagor o wybodaeth yn y daflen ffeithiau Talu am Ofal Preswyl Parhaol a gyhoeddwyd gan yr elusen Age UK (Age Concern a Help the Aged gynt).

A fydd raid i mi dalu am ofal?

Mewn rhai achosion mae gofal preswyl am ddim, waeth faint o arian sydd gennych. Yn y rhan fwyaf o achosion, fodd bynnag, bydd yn rhaid i chi dalu o leiaf rhywfaint o'r ffioedd ar gyfer llety, prydau bwyd a gofal personol.


Sut mae'r cyngor lleol yn penderfynu faint fydd raid i mi ei dalu?

Fe all fod gennych hawl i ofal am ddim. Os nad oes, yna bydd y cyngor yn edrych ar eich sefyllfa ariannol er mwyn penderfynu faint fydd raid i chi ei dalu.


A fydd y GIC yn talu am rywfaint o'm gofal mewn cartref?

Yn ddibynnol ar eich anghenion iechyd, fe all y GIC dalu am eich holl ofal. Os nad ydych yn gymwys ar gyfer hynny, bydd y GIC fel rheol yn talu am y rhan honno o'ch gofal mewn cartref nyrsio a ddarperir gan nyrs gofrestredig. A bydd unrhyw ofal iechyd GIC a ddygir i'r cartref pan fyddwch mewn gofal preswyl fel rheol i'w gael am ddim.


A fydd raid i mi werthu fy nghartref i dalu am ofal preswyl?

Gall fod gwerth eich cartref neu unrhyw asedau eraill (y pethau neu'r arian a feddwch) yn golygu na fyddwch yn gymwys ar gyfer unrhyw help tuag at dalu ffioedd cartref gofal. Fe all y bydd raid i chi werthu eich cartref i dalu'r ffioedd hynny, os na fedrwch godi'r arian rhyw ffordd arall. Ond mewn rhai amgylchiadau nid yw'r cyngor yn ystyried gwerth eich cartref.


nôl i'r dechrau

Efallai bydd gennych chi ddiddordeb mewn: