Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

eleafletBeth os ydwyf yn dod allan o ysbyty?

Os buoch yn yr ysbyty, fe all y bydd angen rhywfaint o help arnoch (neu help ychwanegol) pan ddowch allan. Er enghraifft, fe all y byddwch angen cymorth tra'n gwella yn dilyn llawdriniaeth. Mae gennych hawl i asesiad i benderfynu pa fath o gefnogaeth y dylech ei gael.

Pwy sy'n penderfynu a oes angen help arnaf?

Yn Lloegr, rhaid i'r ysbyty roi gwybod i adran gwasanaethau cymdeithasol eich cyngor lleol os ydych yn debygol o fod angen gwasanaethau gofal wedi i chi adael yr ysbyty ac yng Nghymru gall wneud hynny. Yna, fe ddylai'r gwasanaethau cymdeithasol eich asesu. Os ydych yn debygol o fod ag anghenion iechyd parhaus, dylai'r gwasanaethau cymdeithasol weithio gyda'r GIG i asesu a ydych yn gymwys i dderbyn gofal iechyd parhaus i'w dalu amdano gan y GIG.


Beth sy'n digwydd wedi i'r gwasanaethau cymdeithasol fy asesu?

Wedi iddo'ch asesu, dylai adran gwasanaethau cymdeithasol y cyngor lunio cynllun gofal, gan gydweithio â'r gwasanaethau iechyd os oes angen, gan eich bwydo â gwybodaeth. Dylai'r cynllun ymorol ei bod hi'n ddiogel i chi adael yr ysbyty.


Beth os nad ydwyf yn fodlon â'r hyn a gynllunir ar fy nghyfer?

Os ydych yn anfodlon â'r cynlluniau i'ch gollwng o'r ysbyty, gallwch gwyno. Efallai y gallwch wrthod mynd i gartref gofal. Fe all y byddwch yn gallu newid y cynlluniau.


nôl i'r dechrau