Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Yn yr adran hon

  Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

   Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

  Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

  eleafletSut allaf helpu rhywun sy'n cael ei gam-drin?

  Os oes rhywun yr ydych yn ei adnabod yn cael ei gam-drin, peidiwch ag anwybyddu'r mater, neu obeithio y daw i ben. Mae camau y gallwch eu cymryd i ddiogelu'r sawl a gamdrinir.

  Os camdrinir ffrind neu berthynas, gallwch ddweud wrtho am y wefan hon, neu roi iddo'r daflen a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Gartref o'r enw 'Trais, Rheolaeth Ariannol, Camdriniaeth Emosiynol', sydd â chyngor ar sut i ddelio â chamdriniaeth. Gallwch ei lawrlwytho ar http://www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/violentcrime/dv08b.pdf(mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd).

  Dylech geisio bod yn gefnogol a chydymdeimladol. Rhowch gyfle i'r person siarad ac i benderfynu a ydyw eisiau gweithredu i atal y cam-drin. Fe all nad ydyw yn barod ar hyn o bryd i weithredu. Ei ddewis o fydd pob dewis. Gallwch gynnig help ymarferol, megis defnyddio'ch ffôn, neu drefnu i'r post gael ei anfon i'ch cyfeiriad chi. Peidiwch â rhoi eich hun mewn perygl - galwch yr heddlu os credwch fod eich ffrind neu ei blant mewn perygl.

   

  nôl i'r dechrau