Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

eleafletTermau a ddefnyddir mewn materion sy'n ymwneud â cham-drin yn y cartref.

Dyma eglurhad o'r geiriau a'r ymadroddion cyfreithiol a swyddogol a ddefnyddir mewn gorchmynion llys a materion eraill sy'n ymwneud â cham-drin yn y cartref

Termau a ddefnyddir mewn materion sy'n ymwneud â cham-drin yn y cartref

Llysoedd Sifil Llysoedd nad ydynt yn delio ⍊throseddau. Ar gyfer gwaharddebau cyfraith teulu, gallwch ddefnyddio'r llys sirol neu'r Llys Achosion Teuluol, sydd yn rhan o lys yr ynadon.

Llysoedd Troseddau Llysoedd sy'n delio ⴨rosedd. Mae achos yn cychwyn yn y llys ynadon a gall fynd oddi yno i Lys y Goron. Os ceir y diffynnydd yn euog neu ei fod yn pledio'n euog gall y llys osod cosb megis dirwy neu garchariad.

Llys Achosion Teuluol Y rhan o lys yr ynadon sy'n delio ag achosion teuluol. Gellir ei ddefnyddio weithiau yn lle'r llys sirol.

GwaharddebGorchymyn a wneir gan lys sifil yn dweud wrth rhywun na chaiff wneud rhywbeth. Os y bydd yn ei dorri (anufuddhau), gall y sawl a gafodd y waharddeb ofyn i'r llys ei gosbi.

Cyfrifoldeb rhiant Yr hawliau a'r dyletswyddau sydd ynglwn "od yn rhiant, megis yr hawl i gytuno i driniaeth feddygol a'r hawl i ddewis enw, crefydd ac ysgol i blentyn.

Mechneth heddlu Yr amodau sy'n rhaid eu cyflawni os y'ch rhyddheir ar ich arestio. Os arestiwyd eich partner oherwydd iddo ymosod arnoch, gall yr heddlu roi amodau i rwystro'ch partner rhag eich niweidio drachefn.

Dyddiad dychwelyd Dyddiad y bydd yn rhaid i achos ddod yn ei 'r llys am wrandawiad arall.

Cyflwyniad Danfon papurau llys i rywun sydd yn rhan o'r achos. Ar gyfer gwaharddeb, rhaid i'r cyflwyniad fod yn bersonol - rhaid trosglwyddo'r papurau i'r sawl y'u cyflwynir, gan rywun a all wedyn brofi i'r llys eu bod wedi eu danfon. Gall cyfreithiwr neu feili llys drefnu i gyflwyno papurau yn bersonol.

YmrwymiadAddewid dwys i lys. Cofnodir yr addewid yn y gorchymyn llys, ac os y'i torrir gellir cosbi'r sawl a rydd yr addewid. Nid yw rhoi'r fath addewid yn golygu ei fod yn cyfaddef gwneud rhywbeth anghywir yn y gorffennol.


nôl i'r dechrau

Beth allech chi wneud nawr:

nôl i'r dechrau