Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

eleafletBeth sy'n digwydd wedi i mi wneud cais am orchymyn llys?

Wedi i chi wneud cais am orchymyn llys, cynhelir gwrandawiad llys, pryd yr ystyrir eich achos gan farnwr, a phenderfynu pa fath o orchymyn (os o gwbl) a wneir.

Beth fydd yn digwydd wedi i mi wneud cais am orchymyn llys?

Dylai’ch cyfreithiwr (os oes gennych un) drefnu i chi gael cyfreithiwr neu fargyfreithiwr yn y llys, fydd yn siarad ar eich rhan â’r barnwr. Os nad oes gennych gyfreithiwr neu fargyfreithiwr, byddwch chi yn siarad yn uniongyrchol â’r barnwr. Bydd y barnwr yn darllen y ffurflenni a gafwyd eu llenwi gennych, a’ch datganiad am yr hyn ddigwyddodd a’r hyn a wnaeth eich partner.

Bydd eich partner yn gallu ymateb i'r hyn a ddywedwyd gennych amdano. Os cafodd ddigon o amser cyn y gwrandawiad, fe all y bydd yn gallu rhoi ei ymateb yn ysgrifenedig.

Gall eich partner gynnig i’r llys ‘ymrwymiad’, sydd yn addewid dwys ynglŷn â’i ymddygiad yn y dyfodol. Weithiau fe ofynnir i chwithau hefyd roi ymrwymiad ynglŷn â’ch ymddygiad. Nid oes reidrwydd ar y barnwr i dderbyn ymrwymiad – dibynna ar p’un ai yw’n credu y bydd hwnnw’n eich cadw’n ddigon diogel yn y dyfodol. Gweler ‘Sut y mae gorchymyn llys yn eich diogelu’ gyferbyn.

Wedi i'r barnwr wrando ar y ddau ohonoch, bydd yn gwneud gorchymyn neu'n gosod telerau'r llys ar gyfer derbyn ymrwymiad.


nôl i'r dechrau

Beth sydd raid i mi ei ddweud wrth y llys?

Ar gyfer gorchymyn rhag molestu, bydd yn rhaid i chi ddweud wrth y llys sut y mae'r trais neu'r cam-drin wedi effeithio arnoch chi neu'ch plentyn, neu'r ddau ohonoch. Os cawsoch driniaeth feddygol oherwydd y trais neu'r cam-drin, byddai o gymorth petaech yn gallu ei brofi. Mae adroddiad meddyg a ffotograffau o unrhyw anafiadau yn ddefnyddiol ar gyfer hyn.

Ar gyfer gorchymyn meddiannu, mae angen rhagor o wybodaeth ar y llys. Mae angen i'r barnwr hefyd wybod am:

 • anghenion tai eich partner a chwithau (ac anghenion unrhyw blant sydd gennych)
 • faint o arian sydd gennych eich dau
 • sut y bydd unrhyw orchymyn yn effeithio ar iechyd, diogelwch a lles eich partner (ac unrhyw blant) a chwithau, a
 • sut y bu i chi a'ch partner ymddwyn tuag at eich gilydd.

nôl i'r dechrau

Beth os nad yw fy mhartner yno?

Gall na fydd eich partner yn y gwrandawiad llys am nifer o resymau:

 • fe all eich bod wedi mynd i lys fel mater brys heb gael cyflwyno'r papurau i'ch partner
 • fe all na fu'n bosibl cyflwyno'r papurau i'ch partner cyn y gwrandawiad, neu
 • bod y papurau wedi eu cyflwyno i'ch partner ond na fu iddo ymddangos yn y llys.

Gall y barnwr wneud gorchymyn os na ddaw eich partner i'r llys.

Os na chyflwynwyd y papurau i'ch partner (oherwydd eich bod wedi mynd i lys am wrandawiad brys neu na ellir cael gafael ar eich partner), yna bydd y barnwr yn pennu dyddiad arall yn y dyfodol agos i roi cyfle arall i chwi allu cyflwyno'r papurau. Fe all y barnwr hefyd wneud gorchymyn rhag molestu tymor byr i'ch amddiffyn tan y gwrandawiad hwnnw. Ni fydd y barnwr fel rheol, yn gwneud gorchymyn meddiannu os na chyflwynwyd y papurau i'ch partner, ond fe all wneud hynny os yw'n ymddangos mai dyma'r ffordd orau o'ch diogelu tan y gwrandawiad nesaf.

Os yw'r papurau wedi eu cyflwyno i'ch partner ac nad yw ef wedi dod i'r llys, bydd y barnwr yn gwneud pa orchymyn bynnag y teimla sy'n briodol i'ch amddiffyn. Petai'ch partner yn anufuddhau i'r gorchmynion hyn, gall y byddai'n troseddu, hyd yn oed os nad yw'n gwybod beth yw telerau'r gorchmynion.


nôl i'r dechrau

Beth sy'n digwydd yn dilyn y gwrandawiad?

Gallwch gael copi wedi ei argraffu o'r gorchymyn a wnaed gan y barnwr. Sicrhewch fod eich cyfreithiwr yn rhoi copi i chi, a dylech ei gadw gyda chi bob amser. Mae'n rhaid i chi neu'ch cyfreithiwr ymorol bod eich partner hefyd yn cael copi.

Mae'n bwysig bod y gorchymyn yn cael ei ddanfon yn bersonol i'ch partner, oherwydd ni fydd y gorchymyn yn weithredol ond yn unig os gallwch brofi bod eich partner yn gwybod amdano. Os oes gennych hawl arestio ar y gorchymyn, dylech chi neu'ch cyfreithiwr ymorol bod copi o'r gorchymyn yn swyddfa'r heddlu leol. Pery'r gorchymyn fel rheol am gyfnod penodol - er enghraifft, tri mis.

Os oes angen, gallwch fynd yn 'r llys ar ddiwedd y cyfnod i gael gorchymyn arall i'ch cadw'n ddiogel.


nôl i'r dechrau

Beth allech chi wneud nawr:

nôl i'r dechrau