Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

eleafletSut alla i gael gorchymyn llys?

Os credwch fod angen gorchymyn llys arnoch, dylech wneud cais trwy lenwi ffurflen a llunio datganiad ysgrifenedig yn disgrifio'r hyn a ddigwyddodd. Fel rheol, mae'n well cael cymorth cyfreithiwr i wneud hyn, er nad oes raid i chi ddefnyddio un.

Sut alla i gael gorchymyn llys?

Bydd eich cyfreithiwr (os oes un gennych) yn llenwi'r holl ffurflenni ac yn trefnu i'r papurau (y rhybudd a gwybodaeth arall am y gwrandawiad) i'w 'cyflwyno' (eu rhoi'n bersonol) i'ch partner.

Os oes angen arnoch, gallwch ofyn i'r llys gadw'ch cyfeiriad yn gyfrinachol rhag eich partner. Unwaith y byddwch wedi trosglwyddo'r ffurflen i'r llys, bydd y llys yn pennu dyddiad ar gyfer y gwrandawiad. Bydd angen i chi fod yn y gwrandawiad. Rhaid i chi roi o leiaf ddeuddydd o rybudd o'r gwrandawiad i'ch partner.

Bydd eich cyfreithiwr yn dweud wrthych lle i fynd ac yn trefnu cynrychiolaeth ar eich rhan yn y llys.


nôl i'r dechrau

Beth os yw fy sefyllfa'n un frys?

Os yw'r sefyllfa mor ddifrifol â bod angen arnoch i gael gorchymyn yn syth er diogelwch, gallwch wneud cais i'r llys a chael gorchymyn ar yr un diwrnod, heb ddweud wrth eich partner. Gelwir hyn yn wneud cais 'heb rybudd'. Petaech yn cael gorchymyn trwy'r drefn yma, rhaid wedyn ei gyflwyno i'ch partner a bydd y barnwr yn pennu diwrnod yn y dyfodol agos ar gyfer gwrandawiad y bydd yn rhaid i'r ddau ohonoch fod yno.


nôl i'r dechrau

Beth allech chi wneud nawr:

nôl i'r dechrau