Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

eleafletSut mae gorchymyn llys yn fy niogelu?

Mae gorchymyn llys yn dweud wrth eich partner beth sydd raid iddo'i wneud a pheidio â'i wneud. Petai'ch partner yn torri gorchymyn, gallai gael ei arestio neu ei ddirwyo, neu hyd yn oed ei anfon i garchar.

Sut y mae gorchymyn llys yn fy niogelu?

Mae'r hyn all ddigwydd i'ch partner petai'n torri gorchymyn llys yn dibynnu ar y math o orchymyn sydd gennych.

Mae torri gorchymyn rhag molestu yn drosedd a gall yr heddlu arestio'ch partner a'i ddwyn gerbron llys ar gyhuddiad troseddol.

Petai'ch partner yn torri gorchymyn meddiannu neu ymrwymiad - trwy, er enghraifft, wrthod gadael y cartref - mae gennych yr hawl i ddod ⧲ achos yn ei 'r llys a gofyn am i'ch partner gael ei gosbi. Chi sydd i benderfynu a ydych am ddod ⧲ mater yn ei 'r llys - ni wnaiff neb arall weithredu'r gorchymyn. Petai'ch partner yn torri'r gorchymyn, dylech roi gwybod yn syth i'ch cyfreithiwr fel y gallwch drafod beth i'w wneud ymhellach.

Petai'ch partner yn torri gorchymyn meddiannu gall y barnwr ei ddirwyo neu ei garcharu. Gall carchariad fod am ychydig ddyddiau neu am fisoedd, hynny'n dibynnu ar yr hyn a wnaeth. Ni fydd barnwr yn dewis carcharu os bydd rhywbeth arall yn well ar gyfer eich diogelu yn y dyfodol. Gall y barnwr hefyd ymestyn y gorchymyn llys.

Petai'ch partner wedi ymrwymo a'i fod yn torri'r addewid hwn, gall y barnwr gosbi am hyn hefyd.

Petaech yn cael atodi 'hawl arestio' i orchymyn meddiant, gwna hyn hi'n haws i'w orfodi oherwydd golyga y gall yr heddlu arestio'ch partner petai ef yn torri'r gorchymyn hwn. Wedyn, dylai'r heddlu (nid chi) fynd ⧣h partner yn ei 'r llys.

Yn y sefyllfa hon, dylech fod yn y llys i ddweud wrth y barnwr beth a ddigwyddodd a sut yr ydych am i'ch partner gael ei gosbi. Rhaid i'r barnwr atodi hawl arestio i'ch gorchymyn meddiant os yw o'r farn bod eich partner wedi defnyddio neu fygwth trais i'ch erbyn. Ni allwch gael hawl arestio os yw'ch partner wedi ymrwymo.


nôl i'r dechrau

Beth os wyf yn pryderu y gall fy mhartner fynd â'r plant ymaith?

Dylech ddweud wrth eich cyfreithiwr ar ddechrau'r achos. Gallwch wedyn benderfynu a ddylid gofyn i'r llys wneud gorchmynion ynglwn â'r plant neu eu pasbortau. Gall sefydliad o'r enw Reunite gynnig gwybodaeth a chymorth i rieni sy'n ofni bod eu plant wedi'u cipio neu y gallant gael eu cipio.


nôl i'r dechrau

Beth petai fy mhartner yn cipio'r plant?

Os credwch ei bod yn debygol y dygir eich plant o'r wlad, rhowch wybod i'r heddlu yn syth. Gallant gyhoeddi 'rhybudd porthladd' i geisio'u rhwystro rhag gadael. Bydd angen disgrifiad llawn o'ch partner a'r plant ar yr heddlu. Byddai ffotograffau'n ddefnyddiol. Yn ogystal, rhowch wybod i'ch cyfreithiwr cyn gynted â phosibl. Pe dygid y plant o'r wlad, fe all yr International Child Abduction and Contact Unit fod o gymorth.

Os credwch na ddygir y plant o'r wlad, rhowch wybod i'ch cyfreithiwr. Gall ef wneud cais am orchymyn llys brys iddynt ddychwelyd.  


nôl i'r dechrau

Alla i gael gorchymyn llys os nad fy mhartner yw'r sawl sy'n fy ngham-drin?

Gallwch gael gwaharddeb yn y llys sifil dan Ddeddf Cyfraith Teulu 1996 os yw'r sawl sy'n eich cam-drin yn:

 • ur ur neu'n gyn-ur i chi, yn wraig neu'n bartner sifil
 • rhywun sydd neu oedd mewn perthynas ⠣hi, p'un a oeddech yn byw gyda'ch gilydd ai peidio
 • rhywun sydd neu oedd wedi dyweddﯠa chi i briodi, neu wedi cytuno i ffurfio partneriaeth sifil
 • rhywun sydd neu oedd yn byw gyda chi (ond nid eich tenant na'ch landlord, eich cyflogwr na'ch cyflogai)
 • perthynas, yn cynnwys hanner neu lysberthnasau (er na chynhwysir rhai mathau o berthnasau)
 • y rhiant arall neu rywun sy'n rhannu cyfrifoldeb rhiant am blentyn o'ch eiddo
 • rhiant mabwysiol eich plentyn (neu rywun sydd ar fin bod yn rhiant mabwysiol), neu
 • rywun sy'n rhan o'r un achos llys teulu ⠣hwithau.

Os nad yw'r sawl sy'n eich cam-drin yn perthyn i'r un o'r categor hyn, fe geir cyfreithiau fydd o gymorth i chi. Er enghraifft, gallwch atal rhywun yn y gwaith rhag aflonyddu arnoch trwy ddefnyddio'r Ddeddf Diogelwch rhag Aflonyddu 1997. Mae'r ddeddf hon yn rhoi awdurdod i'r llys i osod gorchmynion rhwystro sy'n debyg i orchmynion meddiannu a'r rhai rhag molestu.

Os buoch yn ddioddefwr trais, gallwch hefyd gael cymorth yr heddlu, waeth pwy fu'n eich cam-drin. Gofynnwch am gael siarad ⧲ swyddog diogelwch cymunedol yn eich swyddfa heddlu leol.


nôl i'r dechrau

Beth allech chi wneud nawr:

nôl i'r dechrau