Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

eleafletBeth yw gorchmynion llys?

Yn fras, ceir dau fath o orchymyn llys y gallwch eu cael, gorchmynion ynglwn â'r ffordd y dylai'ch partner ymddwyn yn y dyfodol - 'gorchmynion rhag molestu', a gorchmynion sy'n dweud pwy sydd â'r hawl i fyw yn y cartref - 'gorchmynion meddiannu'. Fel rheol, os yw'r llys yn rhoi gorchymyn meddiannu bydd hefyd yn rhoi gorchymyn rhag molestu i fynd gydag ef.

Beth yw gorchmynion llys?

Dywed y gorchymyn hwn wrth eich partner na ddylai ddefnyddio na bygwth defnyddio trais i’ch erbyn, nac ‘aflonyddu, plagio na chodi ofn’ arnoch chi nac unrhyw blant sy’n byw gyda chi. Mae’r gorchymyn fel rheol wedi ei ysgrifennu mewn cwmpas eang er mwyn atal pob ffurf ar ymddygiad nas dymunir, yn cynnwys, er enghraifft, galwadau ffôn bygythiol. Bydd hefyd yn atal eich partner rhag cael rhywun arall i aflonyddu arnoch. Mae’n drosedd i dorri’r math hwn o orchymyn.


nôl i'r dechrau

Sut y gweithia gorchymyn rhag molestu

Dywed y gorchymyn hwn wrth eich partner na ddylai ddefnyddio na bygwth defnyddio trais i'ch erbyn, nac 'aflonyddu, plagio na chodi ofn' arnoch chi nac unrhyw blant sy'n byw gyda chi. Mae'r gorchymyn fel rheol wedi ei ysgrifennu mewn cwmpas eang er mwyn atal pob ffurf ar ymddygiad nas dymunir, yn cynnwys, er enghraifft, galwadau ffôn bygythiol. Bydd hefyd yn atal eich partner rhag cael rhywun arall i aflonyddu arnoch. Mae'n drosedd i dorri'r math hwn o orchymyn.


nôl i'r dechrau

Sut y gweithia gorchymyn meddiannu

Os yw ymddygiad eich partner wedi bod mor ddifrifol ag i'w gadw ar wahân i chi er mwyn eich diogelu, yna bydd angen gorchymyn arnoch yn dweud pwy gaiff fyw yn y cartref.

Gall gorchymyn meddiannu orchymyn unrhyw nifer o'r canlynol:

 • un partner i adael y cartref
 • un partner i adael i'r llall ddychwelyd i'r cartref
 • un partner i beidio â dychwelyd i'r cartref
 • un partner i gadw draw o'r cartref, neu
 • un partner i aros allan o rannau o'r cartref.

Gall y llys hefyd wneud gorchmynion ynglŷn â:

 • phwy fydd yn cynnal a chadw'r cartref
 • pwy fydd yn talu'r morgais neu rent a chostau eraill, a
 • phwy gaiff ddefnyddio a gofalu am bethau yn y cartref.

Ni allwch ddefnyddio gorchymyn meddiannu er mwyn newid perchnogaeth yr eiddo. Fe all y bydd yn rhaid i chi ddatrys hyn trwy weithredu cyfreithiol ar wahân, a dylech gael cyngor cyfreithiol ynglŷn â hyn.


nôl i'r dechrau

Alla i gael gorchmynion llys eraill?

Os ydych yn briod neu mewn partneriaeth sifil fe all y byddwch yn meddwl am ysgariad (a elwir yn 'ddiddymiad' mewn partneriaethau sifil). Os nad ydych yn briod nac mewn partneriaeth sifil, fe all y bydd angen penderfynu arnoch beth a ddigwydd i'r cartref teuluol ac asedau eraill. Os oes plant gennych, fe all y bydd angen penderfynu arnoch ym mhle y maent i fyw ('preswyl') neu drefniadau ymweld ('cysylltiad'). Os oes angen, gallwch gael gorchmynion llys i ddelio â'r cyfan o'r materion hyn. Gall eich cyfreithiwr eich cynghori ynglŷn â chael arian cyhoeddus i dalu am y pethau hyn.


nôl i'r dechrau

Beth allech chi wneud nawr:

nôl i'r dechrau