Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

eleafletPa gamau cyfreithiol alla i eu cymryd i ddiogelu fy hun a'm plant?

Gallwch weithredu'n gyfreithiol trwy gael gwaharddeb (gorchymyn llys) sy'n datgan naill ai sut mae'n rhaid i'ch partner ymddwyn neu pwy all fyw yn y cartref. Petai'ch partner yn torri gorchymyn llys, gellir ei gosbi, a gellir ei arestio a'i gyhuddo, hynny'n dibynnu ar y math o orchymyn.

Beth yw gorchmynion llys?

Yn fras, ceir dau fath o orchymyn llys y gallwch eu cael, gorchmynion ynglwn â'r ffordd y dylai'ch partner ymddwyn yn y dyfodol - 'gorchmynion rhag molestu', a gorchmynion sy'n dweud pwy sydd â'r hawl i fyw yn y cartref - 'gorchmynion meddiannu'. Fel rheol, os yw'r llys yn rhoi gorchymyn meddiannu bydd hefyd yn rhoi gorchymyn rhag molestu i fynd gydag ef.


Sut mae gorchymyn llys yn fy niogelu?

Mae gorchymyn llys yn dweud wrth eich partner beth sydd raid iddo'i wneud a pheidio â'i wneud. Petai'ch partner yn torri gorchymyn, gallai gael ei arestio neu ei ddirwyo, neu hyd yn oed ei anfon i garchar.


Sut alla i gael gorchymyn llys?

Os credwch fod angen gorchymyn llys arnoch, dylech wneud cais trwy lenwi ffurflen a llunio datganiad ysgrifenedig yn disgrifio'r hyn a ddigwyddodd. Fel rheol, mae'n well cael cymorth cyfreithiwr i wneud hyn, er nad oes raid i chi ddefnyddio un.


Beth sy'n digwydd wedi i mi wneud cais am orchymyn llys?

Wedi i chi wneud cais am orchymyn llys, cynhelir gwrandawiad llys, pryd yr ystyrir eich achos gan farnwr, a phenderfynu pa fath o orchymyn (os o gwbl) a wneir.


Termau a ddefnyddir mewn materion sy'n ymwneud â cham-drin yn y cartref.

Dyma eglurhad o'r geiriau a'r ymadroddion cyfreithiol a swyddogol a ddefnyddir mewn gorchmynion llys a materion eraill sy'n ymwneud â cham-drin yn y cartref


nôl i'r dechrau