Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Sut all yr heddlu fy helpu?

Wedi arestio eich partner, bydd yr heddlu wedyn, fel rheol, yn ymchwilio i'r hyn a ddigwyddodd, i weld a fu trosedd ai peidio. Bydd angen eich help ar yr heddlu gyda'u hymchwiliad. Fodd bynnag, Gwasanaeth Erlyn y Goron (GEG) - nid chi - fydd yn penderfynu a ddylid dwyn eich partner gerbron llys.

Ni ddylid eich rhoi dan bwysau i gwyno am eich partner os penderfynwch nad ydych am wneud hynny. Ond petaech yn gollwng y guyn, bydd yr heddlu'n awyddus i sicrhau eich bod yn ddiogel, ac efallai'n siarad â chi ynglwn â'ch penderfyniad.

Petai'r GEG yn erlyn eich partner, gellir ei ddirwyo neu dderbyn math arall o gosb. Neu gellir ei 'rwymo i gadw'r heddwch' (dweud wrtho fod yn rhaid iddo ymddwyn, neu fe'i dygir drachefn gerbron y llys). Mewn achosion o drais difrifol neu fynych, gellir ei anfon i garchar.

Gall gweithredu gan yr heddlu atal eich partner rhag ymddwyn yn wael tuag atoch drachefn. Os yw eich partner ar fechnïaeth, gall yr heddlu neu'r llys osod amodau yn ei rwystro rhag dod yn agos at eich cartref na'ch gweithle, neu ei rwystro rhag cysylltu â chi neu'r plant. Gallant hefyd osod amodau eraill petaent yn credu y byddent yn eich diogelu.

Petai'ch plant yn ogystal wedi eu cam-drin neu eu bod yn bresennol pan gam-driniwyd chi, gall yr heddlu gysylltu â'r gwasanaethau cymdeithasol, yn dibynnu pa mor ddifrifol oedd y gamdriniaeth neu pa mor aml y digwyddodd.

Os erlynir eich partner yn y llys troseddol am ymosod, ni fydd y barnwr yn penderfynu gan bwy mae'r hawl i fyw yn eich cartref, nac yn rhoi gorchymyn yn dweud sut y dylai'ch partner ymddwyn neu'n cyfyngu ei symudiadau. I drefnu hyn, dylech fynd i'r llys sifil a chael gwaharddeb. Gweler Pa gamau cyfreithiol alla i eu cymryd i ddiogelu fy hun a'm plant?


nôl i'r dechrau

Beth os galwaf yr heddlu oherwydd bod fy mhartner yn fy mrifo neu'n fy mygwth?

Dylai'r heddlu weithredu'n syth i'ch diogelu chi ac unrhyw blant. Gallant arestio'ch partner os credant ei fod wedi cyflawni trosedd, megis ymosod. Petaent yn arestio'ch partner ac yn ei ryddhau ar fechnth yr heddlu, gallant osod amodau i'ch diogelu chi a'i rwystro rhag gwneud yr un peth drachefn. Gall hyn gynnwys ei rwystro rhag:

  • dychwelyd i'r cartref ar hyn o bryd, neu
  • cysylltu ⠣hi neu eich plant.

Gall yr heddlu ymweld mewn argyfwng ac yna ddilyn hynny ag archwiliad i'r hyn a ddigwyddodd. Gallwch gael ymweliad gan swyddog diogelwch cymunedol fydd yn gallu dweud wrthych ble i gael cymorth a beth yw bwriad yr heddlu ynglwn ⧲ sefyllfa.


nôl i'r dechrau

Beth os wyf yn dymuno cysylltu â'r heddlu wedi i'm partner fy mrifo neu fy mygwth?

Ffoniwch eich swyddfa heddlu leol (gallwch gael y rhif yn y llyfr ffan 'Heddlu'). Dylech ofyn am gael siarad ⧣h swyddog diogelwch cymunedol lleol. Fel rheol, fe siarada ef ⠣hi ar y ffac efallai drefnu i'ch cyfarfod i ymchwilio i'ch cwyn a'ch cynorthwyo i benderfynu beth ydych am ei wneud.

Bydd y swyddog diogelwch cymunedol yn gallu'ch cynghori ynglwn ⧣h dewisiadau. Petaech yn penderfynu aros yn eich cartref, gall y swyddog ddweud wrthych sut i gadw'ch hun yn ddiogel a sut i alw am gymorth petaech ei angen. Mae gan rai heddluoedd fotymau argyfwng arbennig a ffonau symudol y gallant eu rhoi i chi fel y gallwch alw am help yn sydyn petaech ei angen.

Os teimlwch eich bod eisiau dweud am ymddygiad eich partner a chwyno'n ffurfiol yn ei erbyn, yna bydd y swyddog yn cymryd y manylion gennych.


nôl i'r dechrau

Beth os yw rhywun arall yn dweud wrth yr heddlu eu bod yn credu bod fy mhartner yn fy ngham-drin i neu fy mhlant?

Bydd yr heddlu yn ymateb i hyn ac yn cysylltu â chi i gael gwybod beth ddigwyddodd. Mae'n debygol y bydd y swyddog diogelwch cymunedol yn eich ffonio, yn trefnu i'ch gweld er mwyn ymchwilio i'r gŵyn, a'ch helpu i benderfynu beth i'w wneud.


nôl i'r dechrau

Beth allech chi wneud nawr:

nôl i'r dechrau