Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

eleafletBeth os credaf y bydd yn rhaid i mi adael fy nghartref?

Os cawsoch eich cam-drin yn y gorffennol, neu eich bod yn credu eich bod am gael eich cam-drin, byddwch yn gallu cynllunio ffordd o ddianc a gadael gyda'ch arian, dillad a phethau eraill y bydd eu hangen arnoch. Dyma'r hyn y dylech ei wneud os bydd yn rhaid i chi adael yn sydyn.

Beth os bydd raid i mi adael y plant?

Os yn bosibl, peidiwch a gadael eich plant. Fodd bynnag, fe all y bydd raid i chi eu gadael er mwyn cadw'ch hun yn ddiogel. Os gwnewch hyn, mae'n bwysig eich bod yn gweld cyfreithiwr cyn gynted ag y bo'r modd fel y gallwch weithredu i gael dychwelyd atynt (os ydych yn dymuno). Dylech yn ogystal ofyn i'r heddlu am gymorth os tybiwch fod eich plant mewn perygl oddi wrth eich partner.

Ni fyddwch yn colli'ch hawliau fel rhiant os bydd raid i chi adael eich plant. Ond os y'u gadewch yng ngofal eich partner am wythnosau neu fisoedd, fe all y bydd y llys yn teimlo y byddai newid y sefyllfa yn eu hansefydlogi.


nôl i'r dechrau

Beth ddyliwn i ei wneud ynglwn ag arian?

Os ydych yn cynllunio i ddianc, efallai y gallwch gael rhywfaint o arian i'ch cadw i fynd. Os bydd raid i chi ruthro i adael, gall hyn fod yn anodd. Os yw eich arian mewn cyfrif ar y cyd a'ch partner, ystyriwch ofyn i'r banc atal y cyfrif fel na all eich partner godi arian ohono. Fodd bynnag, golyga hyn na allwch chwithau chwaith godi arian ohono, felly cyn i chi wneud hyn sicrhewch fod gennych ddigon o arian am y tro.

Os gallwch, agorwch gyfrif banc ar wahan cyn i chi adael. Os nad oes gennych eich arian eich hun, galwch eich swyddfa budd-dal leol. Fe all y llwyddwch i gael benthyciad argyfwng os oes ei angen arnoch, a gallwch wneud cais am Gymhorthdal Incwm yr un pryd.


nôl i'r dechrau

Beth os oes arnaf angen cael pethau o'm cartref?

Os bu'n rhaid i chi adael ar frys a bod angen dychwelyd adref arnoch i nethau pwysig, fel rheol bydd yr heddlu'n eich helpu i drefnu hyn. Byddant y cael rhywun i fynd gyda chi fel y gallwch ymweld a'ch cartref yn ddiogel.

Os na wnaiff yr heddlu eich helpu, a bod eich partner yn eich rhwystro rhag dychwelyd i'ch cartref, gallwch wneud cais am orchymyn llys i orfodi eich partner i adael i chi nich meddiannau.


nôl i'r dechrau

Sut allaf i ganfod rhywle i fyw ynddo?

Fe all y byddwch yn gallu aros a ffrindiau neu deulu. Fodd bynnag, fe all na fyddech yn teimlo'n ddigon diogel, neu nad ydych yn dymuno iddynt fod ynglwn a'r mater. Os ydych yn dianc rhag trais neu gam-drin yn y cartref, gallwch gysylltu a'ch awdurdod tai lleol i weld a allant ganfod cartref dros-dro ar eich cyfer. (Edrychwch yn eich llyfr ffon dan restrau'ch cyngor lleol).

Mae gan y rhan fwyaf o ardaloedd lochesau merched sy'n cynnig cartref dros-dro i ferched a'u plant (er y gallwch aros yno hyd yn oed os nad oes gennych blant). Bydd staff y lloches yn rhoi cyngor a chefnogaeth i chi ac yn eich helpu i benderfynu beth i'w wneud nesaf. Gallwch aros yno hyd nes y cewch le diogel i fyw ynddo. Am resymau diogelwch, nid yw llochesau yn cyhoeddi eu cyfeiriadau na'u rhifau ffon. Am wybodaeth am lochesau agos, galwch linell gymorth rhadffon Trais yn y Cartref Cenedlaethol ar 0808 2000 247.


nôl i'r dechrau

Beth os credaf y bydd yn rhaid i mi adael fy nghartref?

Os ydych yn cynllunio i ddianc, dyma'r pethau y dylech eu cymryd:

 • dillad
 • pethau ymolchi
 • pasbortau - eich rhai chi ac unrhyw rai plant
 • llyfrau neu fanylion budd-daliad
 • eich rhif Yswiriant Cenedlaethol
 • llyfr cynilion
 • manylion banc
 • cofnodion iechyd eich plant
 • unrhyw ddull adnabod personol arall, megis llythyr swyddogol a gyfeiriwyd atoch yn eich cartref
 • hoff deganau'ch plant, a
 • ffotograff (os oes gennych un) o'ch partner.

Mae weithiau'n fwy diogel adael y tw ond gyda beth bynnag y gallwch ei gipio. Peidiwch a phanicio; gwnewch yn siur yn y lle cyntaf eich bod yn ddiogel. Disgrifir isod y pethau y bydd yn rhaid i chi eu datrys.


nôl i'r dechrau

Beth allech chi wneud nawr:

 • Ffonio llinell gymorth rhadffôn 24-awr gyfrinachol National Domestic Violence ar 0808 2000 247
 • Cael help a chyngor gan Gymorth i Ferched neu Gymorth i Ferched Cymru
 • Tecstiwch 'legalaid' a'ch enw ar 80010 ac fe rown alwad yn ôl i chi o fewn 24 awr.

nôl i'r dechrau