Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

eleafletPa gamau ymarferol y dylwn eu cymryd os y'm camdrinir?

Os y'ch camdrinir, neu fod arnoch ofn rhywun yn eich cartref, ceir camau y gallwch eu cymryd i'ch cadw chi (a'ch plant, os oes gennych rai) yn ddiogel.

Pa gamau ymarferol y dylwn eu cymryd os y'm camdrinir?

Os oes angen eich diogelu mewn digwyddiad treisiol, galwch yr heddlu ar 999 neu 112. Os ydych yn defnyddio ffôn symudol, deialwch 112 fel y gallant olrhain eich galwad. Mae'n ddyletswydd ar yr heddlu i'ch amddiffyn chi ac unrhyw blant ac ymorol eich bod yn ddiogel. Gallant arestio eich partner. Gallant fynd gyda chi i le diogel os oes angen gadael y cartref arnoch er mwyn bod yn ddiogel. Gallant ddweud wrthych am dai a llochesau argyfwng.

Os oes angen cymorth yr heddlu arnoch rywbryd wedi i chi gael eich cam-drin, gallwch ffonio eich gorsaf heddlu leol (mae'r rhif yn y llyfr ffon) a gofyn am gael siarad a'r swyddog diogelwch cymunedol (a elwir weithiau'n swyddog trais yn y cartref). Gweler hefyd Sut y gall yr heddlu fy helpu?

Efallai y bydd yn rhaid i chi adael eich cartref am rai dyddiau i fynd i le diogel tra byddwch yn datrys eich sefyllfa gyfreithiol. Ni fyddwch yn colli'ch hawliau i'r cartref os gwnewch hyn. Am gymorth a chyngor, galwch llinell gymorth rhadffon gyfrinachol Trais yn y Cartref Cenedlaethol ar 0808 2000 247.


nôl i'r dechrau

Beth os cefais niwed yn ystod y cam-drin?

Os cawsoch unrhyw fath o anaf, ewch i'w drin a'i gofnodi. Ewch at eich meddyg teulu neu i adran ddamweiniau'ch ysbyty lleol. Hyd yn oed petaech yn teimlo peth cywilydd, dywedwch wrthynt sut y cawsoch yr anaf a gofynnwch iddynt nodi hyn yn eich cofnodion. Gwneir hyn oherwydd y gall y bydd angen adroddiad meddygol arnoch petai'ch achos yn mynd i lys. Os yw'ch anafiadau'n rhai gweledol, megis cleisiau neu archollion, ceisiwch gael ffotograff ohonynt.


nôl i'r dechrau

Beth allech chi wneud nawr:

  • Ffonio llinell gymorth rhadffôn 24-awr gyfrinachol National Domestic Violence ar 0808 2000 247
  • Cael help a chyngor gan Gymorth i Ferched neu Gymorth i Ferched Cymru
  • Tecstiwch 'legalaid' a'ch enw ar 80010 ac fe rown alwad yn ôl i chi o fewn 24 awr.

nôl i'r dechrau