Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

eleafletBeth alla i ei wneud os oes rhywun yn fy nheulu'n fy ngham-drin?

Mae trais neu gam-drin yn y cartref yn cynnwys pob math o ymddygiad sydd â'r bwriad o'ch brifo neu'ch dychryn. Gall digwydd i unrhyw un: merched a dynion: pobl hoyw, lesbiaidd a heterorywiol; a phobl o unrhyw oed neu gefndir.

Mae cam-drin yn ymestyn o drais corfforol i eiriau a bygythion creulon sydd â'r bwriad o'ch dychryn. Nid oes rhaid i chi oddef y math hwn o ymddygiad. Ceir cyfreithiau i'ch diogelu chi ac unrhyw blant sy'n byw gyda chi. Gall yr heddlu, gwasanaethau cymdeithasol, gwasanaethau meddygol a'r llysoedd hefyd fod o gymorth i'ch cadw'n ddiogel rhag niwed.

 

Beth os credaf mai arna i mae'r bai?

Sut bynnag y credwch beth yw gwraidd y broblem, mae hawl gennych i beidio gorfod dioddef trais na chamdriniaeth. Ceir cyfreithiau i'ch diogelu, hyd yn oed os teimlwch mai chi ddechreuodd y ffrae neu beth bynnag achosodd y cam-drin. Mae cam-drin yn y cartref yn anghywir, beth bynnag fo'r amgylchiadau.

 

Beth os y digwyddodd o'r blaen?

Gallwch weithredu, p'un a ddigwyddodd am y tro cyntaf neu lawer gwaith. Gellir eich diogelu hyd yn oed os cawsoch help eisoes a'ch bod wedyn wedi dychwelyd at eich partner. Peidiwch ag ofni gofyn am ragor o help ynglŷn â phroblemau gyda'ch partner. Mae'r gyfraith yn dal yna i'ch amddiffyn.

 

Beth os mai fy nymuniad yw bod yn ddiogel ond nad wy'n dymuno i'r person arall gael ei gosbi?

Ceir nifer o ffyrdd i ddelio â thrais a cham-drin. Nid oes raid i chi fynd yr holl ffordd i achos llys os y bydd gwneud rhywbeth arall yn eich diogelu. Fodd bynnag, os cynhwysir yr heddlu, gall yr achos fynd i lys hyd yn oed os nad ydych yn dymuno hynny, yn dibynnu ar ba mor ddifrifol oedd y drosedd a faint o dystiolaeth sydd ganddynt.

Pa gamau ymarferol y dylwn eu cymryd os y'm camdrinir?

Os y'ch camdrinir, neu fod arnoch ofn rhywun yn eich cartref, ceir camau y gallwch eu cymryd i'ch cadw chi (a'ch plant, os oes gennych rai) yn ddiogel.


Beth os credaf y bydd yn rhaid i mi adael fy nghartref?

Os cawsoch eich cam-drin yn y gorffennol, neu eich bod yn credu eich bod am gael eich cam-drin, byddwch yn gallu cynllunio ffordd o ddianc a gadael gyda'ch arian, dillad a phethau eraill y bydd eu hangen arnoch. Dyma'r hyn y dylech ei wneud os bydd yn rhaid i chi adael yn sydyn.


nôl i'r dechrau