Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

eleafletCam-drin yn y Cartref

 

Mae trais neu gam-drin yn y cartref yn cynnwys pob math o ymddygiad sydd â’r bwriad o’ch anafu neu’ch dychryn. Gall ddigwydd i unrhyw un:

  • merched a dynion
  • pobl o bob oed neu gefndir, a
  • phobl hoyw, lesbiaidd neu heterorywiol.

Mae cam-drin yn amrywio o drais corfforol i eiriau creulon a bygythiadau sydd â’r bwriad o’ch dychryn. Nid oes raid i chi ddioddef y math hwn o ymddygiad. Mae yna ddeddfau i’ch amddiffyn chi ac unrhyw blant sy’n byw gyda chi.

Mae’r gwe-ganllaw hwn yn egluro’r deddfau sy’n eich amddiffyn, a’r camau i’w cymryd i’ch cadw chi, a’ch plant, yn ddiogel.