Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

eleafletGofal yn y cartref

 

Mae'n debyg y byddai'r rhan fwyaf ohonom yn dymuno byw'n annibynnol yn ein cartrefi'n hunain am gyhyd â phosibl. A gydag ychydig o help, bydd y rhan fwyaf ohonom yn gallu gwneud hynny. Mae'n bwysig gwybod beth yw eich hawliau cyfreithiol i sicrhau eich bod yn cael yr holl gymorth y mae gennych yr hawl iddo.

Felly, os ydych yn ei chael yn anodd ymdopi â thasgau pob dydd megis ymolchi ac ymwisgo, paratoi bwyd neu fynd i siopa, peidiwch â bod ofn gofyn am help.Gall y bydd adran gwasanaethau cymdeithasol eich cyngor lleol yn gallu rhoi cyngor a chymorth i chi ymdopi â'r tasgau hyn. Gallech gael gofal gan gynorthwyydd gofal a chymhorthion i'ch cynorthwyo i wneud pethau drosoch eich hun. A gall y bydd yn bosibl addasu'ch cartref i wneud tasgau elfennol yn haws ac yn fwy diogel, er enghraifft trwy osod canllawiau a larwm cymunedol.

Gall y bydd raid i chi dalu am yr help hwn. Bydd faint fydd raid i chi ei dalu yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Ond gall y bydd gennych hawl hefyd i dderbyn rhai budd-daliadau mewn perthynas â'ch angen am ofal ac i gymorth ariannol arall. A gallech gael cymorth os ydych yn gofalu am rywun hefyd.

Gall y GIG helpu gydag unrhyw anghenion iechyd y gall fod arnoch. Yn ogystal â gofal gan eich Meddyg Teulu, gall gweithwyr iechyd cymunedol proffesiynol eraill ddarparu cymorth.Gall nyrsys ardal ymweld a darparu, er enghraifft, gyngor ac offer ar gyfer ymataliad. Ac fe geir gwasanaethau eraill megis ffisiotherapi, a all fod ei angen arnoch ac a all fod yn help i chi. Gall y GIG hefyd ddarparu offer meddygol, megis cadeiriau olwyn. Mae gofal a ddarperir gan y GIG am ddim.

Beth os mai fy mhlentyn sydd angen help i barhau i fyw gartref gyda fi?

Anelir y we ganllaw hwn yn bennaf at oedolion sydd angen help i ymdopi â byw yn eu cartrefi eu hunain neu at eu gofalwyr.  Os oes gennych blentyn sydd angen gofal a chymorth oherwydd bod ganddo anableddau, gweler yr wybodaeth am ofalu am blentyn anabl ar wefan Directgov.