Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

eleafletBeth os caf drafferth cael y gofal sydd ei angen arnaf?

Gallwch gwyno ynglŷn â'ch gofal (neu ddiffyg ohono). Dylech gwyno i'ch cyngor lleol, os mai hwy a drefnodd y gofal y dymunwch gwyno amdano. Os oes gennych broblemau gyda gofal iechyd, gallwch gwyno i'r GIG. Os yw eich cwyn ynglŷn â gofal iechyd a gofal cymunedol, nid oes raid i chi ond cwyno i un gwasanaeth yn unig ac fe ddylsech gael ymateb ar y cyd.

Eglura'r dolenni isod am beth y gallwch gwyno, sut i wneud hynny, a'r hyn y gallwch ei wneud petaech yn dal yn anfodlon ar ôl cwyno.  

Beth os wyf yn anfodlon â'm gofal?

Gallwch gwyno i'ch cyngor lleol os nad ydych yn fodlon am unrhyw wedd o ofal y cyngor, yn cynnwys eich asesiad.


Sut alla i gwyno?

Rhaid i adran gwasanaethau cymdeithasol bob cyngor gael gweithdrefn gwynion a rhaid iddynt allu dweud wrthych sut i gyflwyno cwyn.


Beth os wyf yn anfodlon ynglŷn â gofal iechyd?

Gallwch gwyno ynglŷn ag unrhyw ran o ofal iechyd a ddarperir gan y GIG. Gallwch gwyno'n uniongyrchol i'r gwasanaeth nad ydych yn fodlon arno, megis y practis meddyg teulu neu'r ysbyty. Neu fe allwch gwyno i'r corff iechyd lleol a gomisiynodd y gwasanaeth - yr ymddiriedolaeth gofal sylfaenol yn Lloegr neu'r bwrdd iechyd lleol yng Nghymru.


nôl i'r dechrau