Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

eleafletPwysy'n penderfynu pa help sydd ie angen arnaf?

Rhaid i'ch cyngor lleol asesu eich anghenion gofal cymunedol (a elwir weithiau'n ofal cymdeithasol) os gofynnwch iddynt neu eu bod yn dod yn ymwybodol y gallasai fod angen y gofal hwn arnoch. Os oes gennych anghenion iechyd parhaus, fe all y cewch asesiad i weld a ydych yn gymwys ar gyfer 'gofal iechyd parhaus GIG'. Mae'r dolenni isod yn egluro'r broses asesu; y rheolau ynglŷn â chael y gofal sydd ei angen arnoch yn ôl yr asesiad; a beth i'w wneud os ydych yn anfodlon ag asesiad. 

Os ydych yn hŷn, dylech gael un asesiad sy'n edrych ar eich holl anghenion gofal gyda'i gilydd. . A beth bynnag fyddo'ch oed, ni ddylech orfod rhoi eich manylion ond un waith yn unig, hyd yn oed os oes mwy nag un gwasanaeth yn ymwneud â phenderfynu ar neu drefnu gofal.

Beth yw asesiad?

I gael help, rhaid i chi gael asesiad o'ch anghenion. Bydd hwn yn edrych ar yr hyn y gallwch ei wneud a pha help sydd ei angen arnoch.


Beth sy'n digwydd yn dilyn fy asesiad?

Unwaith yr asesir chi, bydd y cyngor lleol yn ystyried a ydych yn gymwys i dderbyn help gyda threfnu a thalu am wasanaethau gofal. Os nad ydych yn gymwys am help, dylai'r cyngor ddal i roi gwybodaeth a chyngor i chi ynglŷn â chael gwasanaethau gofal eich hunan.


Beth os oes angen gofal arnaf yn bennaf oherwydd problemau iechyd?

Os oes gennych broblemau iechyd parhaus a bod angen help arnoch i ofalu amdanoch eich hun, fe all y byddwch yn gymwys i 'ofal parhaus GIG'. Dylai'r GIG drefnu a thalu am y gofal hwn. Dyma sut y maent yn penderfynu a ydych yn gymwys.


Beth alla i ei wneud os wyf yn anfodlon â'm hasesiad?

Os ydych yn anfodlon â'ch asesiad, gallwch gwyno naill ai i'ch cyngor lleol neu i'r GIG, hynny'n dibynnu ar bwy wnaeth yr asesiad. Dyma sut.


nôl i'r dechrau