Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

33. Ni wnaiff fy landlord ddychwelyd fy mlaendal difrod. Beth yw fy hawliau?

Beth i'w wneud os na ddychwela'ch landlord eich blaendal.

Os cychwynnodd eich tenantiaeth er 6 Ebrill 2007, dylai'r landlord fod wedi rhoi eich blaendal mewn cynllun blaendal tenantiaeth annibynnol a awdurdodwyd gan y llywodraeth. Golyga'r cynllun fod eich blaendal yn cael ei gadw'n ddiogel. Os na ellwch chi a'ch landlord gytuno ar faint o'r blaendal (os o gwbl) y dylid ei ddychwelyd i chi ar ddiwedd y denantiaeth, bydd y cynllun yn penderfynu faint.

Os yw'ch tenantiaeth o fewn y cyfnod hwn, ond nad yw'ch landlord wedi rhoi eich blaendal mewn cynllun blaendal tenantiaeth, gellir ei ddirwyo, a'i orfodi i dalu iawndal i chi. Ond bydd angen cael cyngor arnoch ynglŷn â beth i'w wneud os ydych yn y sefyllfa hon.

Os talasoch eich blaendal cyn 6 Ebrill 2007, bydd eich landlord yn dal yr arian, a bydd delio â phroblemau blaendal yn fwy anodd. Os yw'ch landlord yn gwrthod dychwelyd eich blaendal, ceisiwch yn gyntaf drafod gydag ef. Ysgrifennwch ato yn gofyn faint mae'n ei gadw ac am ba reswm yn hollol. Os ateba, gwiriwch a yw'r hyn a ddywed yn gywir a theg.

Os na fydd trafod o gymorth, gallwch ddwyn achos llys gan ddefnyddio gweithdrefn y mân hawliadau (os yw'r swm yn llai na £5,000). Nid yw'n costio rhyw lawer i wneud hyn, ac nid oes angen cyfreithiwr arnoch. Fe all na fydd angen mynd i lys hyd yn oed; weithiau mae bygwth achos llys yn ddigon i wneud i bobl dalu. Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi beidio â chadw rhent mis yn ôl yn lle'r blaendal difrod – byddai hynny'n anghyfreithlon. Dylech gael cyngor cyfreithiol os ydych yn bwriadu gwneud hyn.

Os oes angen cymorth arnoch i ddelio â blaendal a gadwyd, neu unrhyw wedd arall ar dai, fe'ch argymhellwn i siarad ag un o'n ymgynghorwyr tai ar 08001 225 6653 i gael cyngor arbenigol. Nid yw cyngor arbenigol ar y ffôn ar gael ond yn unig os ydych yn gymwys am gymorth cyfreithiol.

nôl i'r dechrau