Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

32. Rwy'n ddigartref. Beth alla i ei wneud?

Canfyddwch beth yw'ch hawliau a'ch dewisiadau os nad oes gennych unman i fyw ynddo.

Os nad oes gennych unman i fyw ynddo, yna rydych yn ddigartref ac mae gennych hawl cyfreithiol i geisio cymorth gan eich cyngor lleol. Rhaid iddo edrych ar eich achos, ac os ydych yn gymwys, ganfod rhywle i chi fyw ynddo, naill ai dros dro neu'n hirdymor.

Os credwch y byddwch yn dod yn ddigartref (er enghraifft, rydych am gael eich troi allan) cysylltwch â'ch cyngor lleol cyn gynted â phosibl. Bydd angen i chi lenwi ffurflen gais digartrefedd ac efallai gael eich cyfweld yn swyddfeydd y cyngor. Yr adeg yma gallwch hefyd wneud cais i gael eich rhoi ar restr aros y cyngor am dŷ.

Os ydych yn ddigartref a bod y cyngor yn penderfynu eich bod yn ‘gymwys am gymorth' ac mewn ‘angen blaenoriaethol', rhaid iddo ymorol bod gennych rywle i fyw ynddo'n syth tra bydd yn ymchwilio i'ch achos. Mae yna set o reolau a ddefnyddir gan gynghorau i benderfynu a ydych yn ‘gymwys am gymorth' ai peidio ac mewn ‘angen blaenoriaethol'. Mae'r rheolau'n gymhleth, ac yn gwahaniaethu rhywfaint yng Nghymru ac yn Lloegr, ond fe'ch ystyrir fel un sydd mewn ‘angen blaenoriaethol', er enghraifft:

  • os ydych yn feichiog;
  • os oes gennych blant;
  • os ydych mewn oed; neu
  • os ydych yn fregus oherwydd un o nifer o resymau.

Pan ymchwilia'r cyngor i'ch achos, bydd, ymysg pethau eraill, yn gofyn pam y daethoch yn ddigartref. Petai'n penderfynu eich bod yn ‘fwriadol ddigartref', er enghraifft, oherwydd i chi adael eich cartref pan nad oedd raid i chi, fe all na fydd yn cynnig unrhyw le i chi fyw ynddo'n hirdymor.

Os oes angen cymorth arnoch i ddelio â digartrefedd, neu unrhyw wedd arall ar dai, fe'ch argymhellwn i siarad ag un o'n ymgynghorwyr tai ar 08001 225 6653 i gael cyngor arbenigol. Nid yw cyngor arbenigol ar y ffôn ar gael ond yn unig os ydych yn gymwys am gymorth cyfreithiol.

nôl i'r dechrau