Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

31. Fe'm troir allan oherwydd ôl-ddyled morgais. Beth alla i ei wneud?

Ble i droi os oes perygl i chi golli eich cartref oherwydd ôl-ddyled morgais.

Os ydych yn cael trafferth i dalu eich morgais, mae'n bwysig gweithredu'n gyflym er mwyn osgoi'r perygl o gael eich cartref wedi ei adfeddiannu.

Fodd bynnag, ni ellir adfeddiannu eich cartref hyd nes;

  • yn gyntaf, fod eich benthyciwr morgais wedi cael gorchymyn llys i adfeddiannu'r eiddo; ac
  • yn ail, bod y llys wedi rhoi gwarant i feili llys i'ch troi allan.

Fel cam cyntaf dylech drafod yr ôl-ddyled morgais â'ch banc, cymdeithas adeiladu neu fenthyciwr arall. Bydd y rhan fwyaf o fenthycwyr yn fodlon trafod unrhyw ôl-ddyled â chi, fel y gallant geisio datrys y broblem yn gyflym. Dylech edrych ar eich incwm a'ch alldaliadau, a cheisio dod i gytundeb â'ch benthyciwr ar sut i ddelio â'r ôl-ddyledion. Gall fod yn bosibl i chi gytuno ar daliadau morgais mwy realistig, er enghraifft, er mwyn osgoi colli eich cartref.

Os oes angen cymorth arnoch i ddelio â'ch ôl-ddyled morgais, neu unrhyw wedd arall ar dai, fe'ch argymhellwn i siarad ag un o'n ymgynghorwyr tai ar 08001 225 6653 i gael cyngor arbenigol. Nid yw cyngor arbenigol ar y ffôn ar gael ond yn unig os ydych yn gymwys am gymorth cyfreithiol.

nôl i'r dechrau