Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

29. Mae rhent yn ddyledus gennyf. Beth yw fy hawliau?

Yr hyn y gallwch ei wneud pan fo gennych ôl-ddyled rhent.

Os oes rhent yn ddyledus gennych, dylech yn gyntaf geisio siarad â'ch landlord ynglŷn â'r ôl-ddyled a gweld a allwch ddod i gytundeb ynglŷn ag ad-dalu. Os na allwch dalu'r swm llawn dylech geisio ad-dalu'n rheolaidd rywfaint o'r rhent sy'n ddyledus.

Os oes gennych ôl-ddyled rhent oherwydd oedi parthed eich budd-dal tai, eglurwch hynny i'ch landlord ac ysgrifennwch at eich Swyddfa Budd-dal Tai leol yn gofyn am daliad o fewn 14 diwrnod. Os na all y Swyddfa Budd-dal Tai brosesu'ch cais yn gyflym, dylech ofyn am daliad interim. Dylech geisio rhoi i'r Swyddfa Budd-dal unrhyw wybodaeth y gofynnant amdani.

Os nad ydych wedi talu'r rhent sy'n ddyledus gennych oherwydd bod y swm o fudd-dal tai a dderbyniwch yn llai na'ch rhent, gwnewch gais i'r Swyddfa Budd-dal Tai am daliad caledi dewisol. Os gwrthoda'r swyddfa eich cais neu nad yw'r swm a gynigia yn ddigonol, dylech ysgrifennu at y Swyddfa Budd-dal Tai o fewn un mis o dderbyn y llythyr yn ymateb i'ch cais, a gofyn i'ch cais gael ei ailystyried.

Osgoi troi allan

Mae cyfraith tenantiaeth yn gymhleth. Mae'r rheolau ynglŷn â sut a phryd y gall landlord eich troi allan yn dibynnu, ymysg pethau eraill, ar y math o gytundeb sydd gennych â'ch landlord. Ond yn y rhan fwyaf o achosion, ni all landlordiaid eich troi allan heb gael caniatâd llys. Cyn gwneud cais i'r llys, dylai'ch landlord roi rhybudd i chi ei fod yn ‘ceisio meddiant' o'r eiddo (sy'n golygu ei fod eisiau terfynu'r denantiaeth a'ch troi allan).

Os oes angen cymorth arnoch i ddelio â'ch ôl-ddyled rhent, neu unrhyw wedd arall ar dai,

fe'ch argymhellwn i siarad ag un o'n ymgynghorwyr tai ar 08001 225 6653 i gael cyngor arbenigol. Nid yw cyngor arbenigol ar y ffôn ar gael ond yn unig os ydych yn gymwys am gymorth cyfreithiol.

nôl i'r dechrau