Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

26. Dilëir fy swydd ac mae ar fy nghyflogwr dâl gwyliau i mi. Beth alla i ei wneud?

Sut i hawlio eich tâl gwyliau oddi ar eich cyngyflogwr.

Pan fyddwch yn gadael swydd, mae gennych hawl i gael eich talu am unrhyw hawl gwyliau nas cymerwyd gennych.

Os derbyniasoch dâl rhybudd yn hytrach na gweithio cyfnod eich rhybudd, nid ydych yn ychwanegu at eich hawl gwyliau yn ystod eich cyfnod rhybudd, yn y modd y byddech wedi gwneud hynny petaech wedi gweithio drwy'r cyfnod rhybudd.

Os credwch na thalwyd y swm cywir o dâl gwyliau i chi, ysgrifennwch at eich cyngyflogwr yn egluro pam ac yn gofyn iddo dalu'r swm sy'n ddyledus i chi o fewn saith diwrnod. Anfonwch eich llythyr trwy ddanfoniad cofnodedig a chadwch gopi ohono.

Gallwch hefyd hawlio mewn Tribiwnlys Cyflogaeth am dâl gwyliau nas talwyd. Gallwch wneud cais uniongyrchol i'r Tribiwnlys Cyflogaeth heb yn gyntaf ysgrifennu at eich cyflogwr ond os gwnewch hyn, fe all y byddwch yn derbyn llai o iawndal. I hawlio, cysylltwch â'r Swyddfa Tribiwnlys Cyflogaeth agosaf atoch a gofynnwch am ffurflen hawlio. Cewch wybod ble mae'r swyddfa agosaf trwy alw ar linell Ymholiadau'r Tribiwnlys Cyflogaeth ar 0845 795 9775.

Bydd yn rhaid i chi hawlio o fewn tri mis llai un diwrnod o'r dyddiad y dilëwyd eich cyflogaeth. Felly, os mai 1 Awst 2009 oedd hwnnw, byddai'n ofynnol i chi wneud cais i dribiwnlys erbyn 31 Hydref. Os ydych wedi methu'r terfyn amser yma gallwch ddal i fedru hawlio yn y Llys Sirol am dor-cytundeb.

Os oes angen help arnoch i ddelio â'ch tâl gwyliau, neu unrhyw wedd arall ar gyflogaeth, fe'ch argymhellwn i siarad ag un o'n hymgynghorwyr cyflogaeth ar 08001 225 6653 i gael cyngor arbenigol. Nid yw cyngor arbenigol ar y ffôn ar gael ond yn unig os ydych yn gymwys am gymorth cyfreithiol.

nôl i'r dechrau