Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

23. Mae fy nghyflogwr yn torri telerau fy nghontract. Beth alla i ei wneud?

Eich hawliau os nad yw eich cyflogwr yn cydymffurfio â thelerau eich contract

Fe ddigwydd tor-cytundeb pan fyddwch chi neu eich cyflogwr yn torri un o delerau eich contract cyflogaeth. Gall eich cyflogwr dorri cytundeb, er enghraifft, trwy beidio â thalu’ch cyflog neu os ceisia orfodi rhyw newid yn eich amodau gwaith heb i chi gytuno i hynny.

Os yw eich cyflogwr yn torri cytundeb dylech yn y lle cyntaf ddweud wrtho naill ai’n llafar neu’n ysgrifenedig. Byddwch bwyllog – gall fod eich cyflogwr ond wedi gwneud camgymeriad yn unig ac y bydd yn falch o’i gywiro’n syth.

Os mai ymateb eich cyflogwr fydd gwneud dim, ysgrifennwch ato yn codi cwyn swyddogol a dweud y byddwch yn dwyn achos i’w erbyn os nad yw’n datrys eich cwyn yn foddhaol. Cadwch gopi o’ch llythyr.

Os na fedrwch ddatrys y broblem gyda’ch cyflogwr, gallwch wneud cais am dor-cytundeb:

· i Dribiwnlys Cyflogaeth. Ni allwch wneud hyn ond yn unig wedi i’ch cyflogaeth ddod i ben; neu

· i’r Llys Sirol. Gallwch wneud hyn hyd yn oed os ydych yn dal i weithio i’ch cyflogwr.

Os credwch fod eich cyflogwr wedi gwahaniaethu i’ch erbyn trwy dorri eich contract, yna gallwch wneud cais am wahaniaethu mewn Tribiwnlys Cyflogaeth.

Fel rheol, dylech ddilyn gweithdrefn gwyno’ch cyflogwr cyn mynd i’r Tribiwnlys Cyflogaeth. Os na wnewch chi hyn, a’ch bod yn ennill eich achos yn y tribiwnlys, fe all y byddwch yn derbyn llai o iawndal.

Yn yr holl achosion hyn, cysylltwch â’r Swyddfa Tribiwnlys Cyflogaeth agosaf atoch i gael ffurflen hawlio. Cewch wybod ble mae’r swyddfa agosaf trwy alw ar linell Ymholiadau’r Tribiwnlys Cyflogaeth ar 0845 795 9775.

Bydd yn rhaid i chi wneud yr hawliad Tribiwnlys Cyflogaeth o fewn tri mis llai un diwrnod o’r dyddiad y daeth eich cyflogaeth i ben yn swyddogol neu eich diwrnod gwaith olaf. Felly, os mai’ch diwrnod olaf oedd 1 Awst 2009, byddai’n ofynnol i chi wneud cais i dribiwnlys erbyn 31 Hydref fan hwyraf.

Gall tor-cytundeb fod mor ddifrifol ag i gyfiawnhau i weithiwr ymddiswyddo a hawlio “diswyddiad annheg deongliadol”. Cyn i chi ystyried ymddiswyddo, ceisiwch gael cyngor arbenigol cyn gynted â phosibl. Mae’n anodd iawn profi bod ymddygiad eich cyflogwr wedi achosi “diswyddiad annheg deongliadol”.

Os oes angen help arnoch i ddelio â thor-cytundeb gan eich cyflogwr, neu unrhyw wedd arall ar gyflogaeth, fe’ch argymhellwn i siarad ag un o’n hymgynghorwyr ffôn ar gyflogaeth ar 08001 225 6653 i gael cyngor arbenigol. Nid yw cyngor arbenigol ar y ffôn ar gael ond yn unig os ydych yn gymwys am gymorth cyfreithiol.http://www.gurkhajustice.org.uk/en/legalhelp/faq.jsp

nôl i'r dechrau