Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

21. Rwy'n cael anawsterau â'm prifysgol. Beth alla i ei wneud?

Pwy i'w weld os cewch broblemau â'ch prifysgol.

Os ydych yn cael anawsterau a'ch prifysgol, cofiwch fod gennych hawliau yn y berthynas. Mae eich prifysgol yn rhwym â rheolau arbennig sy'n ymwneud â chyrff cyhoeddus. Yn ychwanegol, bydd gan eich prifysgol ei reoliadau ei hun ynglŷn â sut y dylai ymddwyn tuag atoch.

Fel rheol, gallwch gael hyd i'r rhan fwyaf o'r rheolau a'r rheoliadau hyn ym mhrospectws y brifysgol, fydd wedi ei roi i chi pan wnaethoch eich cais cyntaf. Gallwch hefyd gael hyd i reoliadau ychwanegol mewn llawlyfrau a gynhyrchwyd gan y brifysgol a'ch adran chi eich hun.

Os ydych eisiau cyngor ynglŷn â'ch anawsterau, y peth gorau i'w wneud yw mynd at eich undeb myfyrwyr oherwydd hwy fydd yn gwybod fwyaf am eich prifysgol neilltuol ac am ei rheoliadau unigol. Gall ymgynghorwyr undeb myfyrwyr eich cynghori am eich hawliau a'r camau apelio. Bydd ganddynt hefyd wybodaeth gyffredinol dda am y deddfau perthnasol sy'n llywodraethu'r berthynas rhyngoch chi a'ch prifysgol. Yn ogystal, gall y bydd eich undeb myfyrwyr yn abl i gael copïau i chi o'r llawlyfrau perthnasol a'r rheoliadau sy'n gymwys i'ch achos.

Os nad ydych wedi llwyddo i ddatrys eich anhawster er mynd trwy'r oll o'r gweithdrefnau apêl mewnol ac ymgynghori â'ch undeb myfyrwyr, dylech ystyried anfon cwyn at Swyddfa'r Dyfarnwr Annibynnol (SDA) ar 0118 959 9813 neu http://www.oiahe.org.uk/.

Yn olaf, gall y bydd angen cymorth cyfreithiwr neu sefydliad sy'n arbenigo mewn cyfraith addysg uwch arnoch. Fodd bynnag, pwerau cyfyngedig iawn sydd gan y llysoedd, yn enwedig pan fo'ch cwyn yn ymwneud â dyfarniadau a wnaeth y brifysgol ynglŷn â'ch gwaith.

Os yw eich problem yn ymwneud ag asesiadau a wnaed gan naill ai'r brifysgol neu eich awdurdod lleol parthed lefel y ffioedd y dylech eu talu, dylai eich undeb myfyrwyr wirio hyn hefyd. Fodd bynnag, os oes gennych broblemau dylech gael cyngor cyfreithiol arbenigol mor fuan â phosibl oherwydd gall fod terfynau amser cyfyng iawn ar gyfer herio'r penderfyniadau hyn. Fel rheol ni allwch ddwyn y math yma o gŵyn i'r SDA.

Os ydych wedi dihysbyddu'ch dewisiadau eraill, argymhellwn eich bod yn siarad ag un o'n ymgynghorwyr addysg ar 08001 225 6653 i gael cyngor arbenigol. Nid yw cyngor arbenigol ar y ffôn ar gael ond yn unig os ydych yn gymwys am gymorth cyfreithiol.

nôl i'r dechrau