Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

20. Mae fy mhlentyn yn cael ei fwlio a theimlaf nad yw'r ysgol wedi gwneud digon i atal hynny. Beth alla i ei wneud?

Canfyddwch beth allwch ei wneud os yw eich plentyn yn cael ei fwlio yn yr ysgol.

Mae'n rhaid i ysgol eich plentyn gael polisi sy'n datgan yr hyn a wna i atal bwlio. Yn gyfreithiol, rhaid iddi wneud popeth a all yn rhesymol ei wneud i amddiffyn plant rhag cael eu bwlio.

Os yw'ch plentyn yn cael ei fwlio, dylech roi gwybod i'r ysgol yn syth. Gwnewch yn siŵr eich bod mor eglur â phosib ynglŷn â manylion yr hyn a ddigwyddodd. Nodwch bob digwyddiad o fwlio a'u heffaith ar eich plentyn. Yn gyffredinol, y ffordd orau o ddelio â bwlio yw trwy gael pawb i gydweithio i'w ddatrys.

Os nad yw'ch cyfarfyddiad â'r ysgol yn atal y bwlio, fe all y bydd angen cwyno'n ffurfiol arnoch. Dylech ofyn am gopi o weithdrefn gwyno'r ysgol. Fel rheol bydd hon yn golygu eich bod yn cwyno i'r corff llywodraethol petai uwch-athrawon yr ysgol wedi methu â datrys y broblem. Gallwch hefyd gwyno i gyfarwyddwr addysg yr awdurdod lleol, neu i'ch Aelod Seneddol.

Fe all y bernir fod yr ysgol yn gyfrifol mewn achosion difrifol os nad yw wedi atal bwlio llafar neu gorfforol sydd:

  • wedi achosi niwed difrifol i blentyn; ac
  • y gellid bod wedi disgwyl iddo ddigwydd.

Os yw eich plentyn wedi dioddef fel hyn a'ch bod yn credu eich bod eisiau dod ag achos yn erbyn yr ysgol neu'r awdurdod lleol, dylech gael cyngor cyfreithiol arbenigol – mae achosion cyfreithiol llwyddiannus yn erbyn ysgolion yn brin iawn ac nid yw cymorth cyfreithiol ar gael fel rheol ar gyfer yr achosion hyn.

Gallwch siarad ag un o'n ymgynghorwyr addysg ar 08001 225 6653 i gael cyngor arbenigol, ond ni allwn gynnig ond ychydig o gymorth uniongyrchol. Nid yw cyngor arbenigol ar y ffôn ar gael ond yn unig os ydych yn gymwys am gymorth cyfreithiol.

nôl i'r dechrau