Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

19. Mae fy mhlentyn yn chwarae triwant. Beth yw fy nghyfrifoldebau a'm hawliau?

Beth i'w wneud os yw eich plentyn yn chwarae triwant o'r ysgol.

Mae'n ddyletswydd gyfreithiol arnoch i geisio ymorol bod eich plentyn yn mynd i'r ysgol. Os nad ydych yn ymdrechu i gael eich plant i fynd i'r ysgol, gallwch gael eich erlyn ac efallai eich dirwyo, neu mewn achosion eithafol, hyd yn oed eich anfon i garchar.

Os yw eich plentyn yn chwarae triwant, ceisiwch ganfod pam. Fe all ei fod yn cael ei fwlio yn yr ysgol neu ei fod yn sâl ac angen triniaeth feddygol arno. Os credwch fod eich plentyn y tu hwnt i reolaeth dylech ofyn i'r gwasanaethau cymdeithasol am gymorth.

Dylech gydweithio â'r ysgol a'r awdurdod lleol i gael eich plentyn i fynychu'r ysgol. Yn aml, byddant hwy yn awgrymu pa gamau y gallwch eu cymryd i ofalu bod eich plentyn yn mynd i'r ysgol, megis dosbarthiadau rhianta i chi, dosbarthiadau llythrennedd i'ch plentyn, neu gymorth gyda chludiant 'nôl a blaen i'r ysgol. Dylech ddilyn, gymaint ag y bo'r modd, unrhyw gamau a awgrymir. Mae'n annhebygol y'ch erlynir os ydych yn gwneud popeth a allwch i rwystro'ch plentyn rhag chwarae triwant.

Fodd bynnag, os erlynir chi, dylech geisio cyngor cyfreithiol yn syth.

Os oes angen cymorth arnoch i ddelio â thriwantiaeth eich plentyn, neu unrhyw wedd arall ar addysg, fe'ch argymhellwn i siarad ag un o'n ymgynghorwyr addysg ar 08001 225 6653 i gael cyngor arbenigol. Nid yw cyngor arbenigol ar y ffôn ar gael ond yn unig os ydych yn gymwys am gymorth cyfreithiol.

nôl i'r dechrau