Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

17. Caiff fy mhlentyn ei drin yn annheg yn yr ysgol oherwydd ei anabledd. Beth alla i ei wneud?

Canfyddwch beth yw eich dewisiadau os credwch y gwahaniaethir yn erbyn eich plentyn yn yr ysgol.

Rhaid i ysgolion beidio â gwahaniaethu yn erbyn plentyn am unrhyw reswm sydd a wnelo â'i anabledd oni bai na allant yn rhesymol osgoi hynny. Mae'r ysgol yn gwahaniaethu os yw'n gosod eich plentyn dan anfantais sylweddol oherwydd ei anabledd trwy:

  • ei drin yn llai ffafriol am reswm sydd a wnelo â'i anabledd; neu
  • fethu a darparu cefnogaeth resymol na gwneud newidiadau rhesymol ar ei gyfer.

Fodd bynnag, gellir caniatáu i'r ysgol wahaniaethu os oes ganddi reswm da iawn sydd â chysylltiad amlwg ag achos eich plentyn, er enghraifft, petai delio â'r broblem yn ddrud iawn neu'n ymarferol anodd.

Os credwch y gwahaniaethir yn erbyn eich plentyn, gofynnwch i'r ysgol am gyfarfod i gael egluro pam eich bod yn credu ei bod yn gwahaniaethu a sut, yn eich tyb chi, y dylai ddelio â'r broblem.

Os na allwch ddatrys y broblem yn uniongyrchol â'r ysgol, gallwch weithredu ymhellach. Ond yn gyfreithiol, rhaid i chi wneud hyn o fewn chwe mis o'r pryd y digwyddodd y gwahaniaethu.

  • Os yw'r gwahaniaethu ynglŷn â mynediad i ysgol neu waharddiad parhaol o ysgol, rhai i chi gwyno i'r panel apêl annibynnol perthnasol.
  • Ar gyfer pob math arall o wahaniaethu, cwynwch i SEND (y Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd), sydd â llinellau cymorth ar gyfer rhieni: 01597 829800 (Cymru) a 0870 241 2555 (Lloegr).

Os ydych yn ystyried cwyno, cysylltwch â'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol am gyngor. Rhifau ei linell gymorth yw: 0845 604 8810 (Cymru) a 0845 604 6610 (Lloegr). Gallwch hefyd siarad ag un o'n ymgynghorwyr addysg ar 08001 225 6653 i gael cyngor arbenigol. Nid yw cyngor arbenigol ar y ffôn ar gael ond yn unig os ydych yn gymwys am gymorth cyfreithiol.

nôl i'r dechrau