Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

15. Mae fy mhlentyn wedi ei wahardd o'r ysgol. Beth yw ein hawliau?

Sut i ddelio â gwaharddiad dros dro neu barhaol eich plentyn o'r ysgol.

Gellir gwahardd eich plentyn o'r ysgol am nifer penodol o ddyddiau neu yn barhaol. Rhaid i'r ysgol ysgrifennu atoch yn dweud wrthych pam eu bod yn gwahardd eich plentyn. Os na wnaeth yr ysgol hyn, cysylltwch â hwy yn syth a gofynnwch iddynt anfon llythyr atoch. Cadwch gopïau o'r holl lythyrau rhyngoch chi a'r ysgol.

Os na chytunwch â'r rhesymau dros y gwaharddiad, mae gennych hawl i gwyno i'r llywodraethwyr, os yw eich plentyn mewn ysgol a ariennir gan y wladwriaeth. Gall y byddwch eisiau gwneud hyn os credwch:

 • na wnaeth eich plentyn yr hyn y'i cyhuddwyd o'i wneud;
 • nad oes tystiolaeth wirioneddol fod eich plentyn wedi gwneud yr hyn y dywed yr ysgol iddo'i wneud;
 • nad yw'r drosedd y cyhuddir eich plentyn o'i chyflawni yn ddigon difrifol i gyfiawnhau ei wahardd;
 • bod eich plentyn wedi ei gymell i wneud yr hyn y'i gwaharddwyd o'i blegid; neu
 • fod eich plentyn wedi ei ddethol yn annheg i'w gosbi.

Os credwch fod eich plentyn wedi ei wahardd yn annheg, ysgrifennwch at gorff llywodraethol yr ysgol mor fuan â phosibl yn dweud wrthynt pam. Os gwaharddwyd eich plentyn am fwy na 15 diwrnod, bydd y llywodraethwyr yn cynnal gwrandawiad lle y gallwch gyflwyno'ch achos.

Os yw'r llywodraethwyr yn cytuno â phenderfyniad yr ysgol i wahardd eich plentyn, gallwch fynd â'ch apêl i banel apêl annibynnol, wedi ei sefydlu gan yr awdurdod lleol (cyngor), os gwaharddwyd eich plentyn yn barhaol. Dylech gael cyngor arbenigol os ydych am fynd â'ch apêl cyn belled â hyn.

Mae'r weithdrefn hon ar gyfer ysgolion a ariennir gan y wladwriaeth yn unig. Os yw eich plentyn yn mynychu ysgol annibynnol neu ysgol academi, bydd angen i chi geisio cyngor arbenigol ynglŷn â pha gamau i'w cymryd.

Os ydych angen cymorth i ddelio â gwaharddiad eich plentyn neu unrhyw wedd arall ar addysg, fe'ch argymhellwn i siarad ag un o'n ymgynghorwyr addysg ar 08001 225 6653 i gael cyngor arbenigol. Nid yw cyngor arbenigol ar y ffôn ar gael ond yn unig os ydych yn gymwys am gymorth cyfreithiol.

nôl i'r dechrau