Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

14. Pa fudd-daliadau sydd ar gael i bobl ag anableddau?

Gwybodaeth am y budd-daliadau y gallech eu hawlio os oes gennych anabledd.

Dyma’r prif fudd-daliadau ar gyfer pobl anabl:

 • Lwfans Byw i’r Anabl os ydych yn ieuengach na 65; a
 • Lwfans Mynychu os ydych yn hŷn na 65.

Mae Lwfans Byw i’r Anabl ar gyfer pobl sydd â phroblemau symudedd neu sydd angen help gyda gofal personol (er enghraifft, codi o'r gwely a gwisgo amdanynt, ymolchi a golchi dillad), neu'r ddau.

Mae Lwfans Mynychu ar gyfer pobl sydd angen help gyda gofal personol yn unig. Os ydych yn 65 neu’n hŷn a bod gennych broblemau symudedd, ni allwch hawlio budd-dal i helpu gyda hyn, oni bai y buoch yn derbyn y budd-dal cyn i chi droi’n 65.

Gallwch hawlio Lwfans Byw i’r Anabl neu Lwfans Mynychu p’un ai ydych yn gweithio ai peidio. Nid oes raid i chi fod wedi talu cyfraniadau Yswiriant Cenedlaethol i’w cael. Ac nid ydynt yn ddibynnol ar brawf moddion, felly nid oes raid i chi fod ar incwm isel i fod â hawl iddynt.

Nid yw Lwfans Byw i’r Anabl na Lwfans Mynychu yn cyfrif fel incwm wrth benderfynu a ydych yn gymwys i dderbyn budd-daliadau eraill sy’n ddibynnol ar brawf moddion, megis Cymhorthdal Incwm, credydau treth, Credyd Pensiwn, Budd-dal Treth Gyngor neu Fudd-dal Tai.

Ceir mathau eraill o fudd-daliadau y gall bod gennych hawl iddynt:

 • Os bu i chi fod yn wael neu’n anabl trwy ddamwain neu afiechyd mewn perthynas â’ch gwaith, gallech hawlio Budd-dal Anafiadau Diwydiannol.
 • Os bu i chi fod yn wael neu’n anabl trwy wasanaethu yn y lluoedd arfog, gallech hawlio pensiwn rhyfel neu help ariannol gan Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog.
 • Os na allwch weithio, gallech gael Budd-dal Analluogrwydd. Fel rheol mae’n rhaid i chi fod wedi talu cyfraniadau Yswiriant Cenedlaethol i dderbyn hyn, oni bai y bu i chi fethu â gweithio ers yn ifanc. Os na allwch gael Budd-dal Analluogrwydd, gallech gael Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, yn ddibynnol ar eich incwm.

Os oes angen cymorth arnoch i ddelio â budd-daliadau mewn perthynas â’ch anabledd, neu unrhyw wedd arall ar fudd-daliadau lles, fe’ch argymhellwn i siarad ag un o’n ymgynghorwyr budd-dal lles ar 08001 225 6653 i gael cyngor arbenigol. Mae cyngor arbenigol ar y ffôn i’w gael yn unig ar gyfer y sawl sy’n gymwys ar gyfer cymorth cyfreithiol.

nôl i'r dechrau