Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

12. Rwy'n dychwelyd i'm gwaith. A atelir fy holl fudd-daliadau?

Canfyddwch pa fudd-daliadau y gallasech fod â hawl iddynt wedi i chi ddychwelyd i'ch gwaith

Os ydych yn dychwelyd i'r gwaith, ni fyddwch o anghenraid yn colli'ch hawl i'ch holl fudd-daliadau. Er enghraifft:

 • Os ydych yn derbyn Lwfans Byw i'r Anabl, Lwfans Mynychu, Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol neu Lwfans Tocio Enillion, gallwch barhau i'w hawlio tra'ch bod yn gweithio.
 • Os ydych yn ofalwr, gallech barhau i hawlio Lwfans Gofalwr, yn ddibynnol ar eich amgylchiadau a faint yw eich enillion.
 • Os ydych yn hawlio Budd-dal Analluogrwydd, gallech barhau i hawlio os yw eich oriau a'ch enillion yn is na therfynau penodol, ond rhaid i chi ddweud wrth y swyddfa fudd-daliadau eich bod yn dychwelyd i'r gwaith.
 • Os ydych yn hawlio Budd-dal Tai, Budd-dal Treth Cyngor a help at gostau GIG, er enghraifft costau presgripsiwn a thriniaeth ddeintyddol, gallech barhau i hawlio'r rhain, yn ddibynnol ar eich incwm. Gallech hefyd gael ‘taliadau estynedig' o Fudd-dal Tai a Budd-dal Treth Gyngor yn ystod eich pedair wythnos cyntaf o waith.
 • Os ydych yn dychwelyd i weithio'n rhan amser ac y byddwch yn gweithio llai na 16 awr yr wythnos, gallech hawlio Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith, yn ddibynnol ar eich incwm.
 • Gallwch barhau i hawlio Credyd Treth Plant os ydych yn gweithio, ond gall y swm a dderbyniwch newid oherwydd eich enillion.

Ceir nifer o gynlluniau i'ch helpu'n ariannol os ydych yn symud o fudd-daliadau hirdymor yn ôl i weithio. Maent yn cynnwys, ymysg eraill, rhaglenni hyfforddi a lwfansau, help tuag at gostau gofal plant. Gallwch ganfod rhagor am y rhain trwy eich Canolfan Byd Gwaith leol.

Gallech fod â hawl i gredyd treth gwaith pan ddechreuwch weithio, yn ddibynnol ar eich incwm a nifer yr oriau a weithiwch. Gallwch ganfod rhagor am gredydau treth yn eich Canolfan Byd Gwaith leol, y Llinell Gymorth Credydau Treth ar 0845 300 3900 neu wefan www.hmrc.gov.uk/taxcredits/index.htm.

Os ydych yn dychwelyd i weithio dylech hysbysu'r asiantaethau sy'n talu'ch budd-daliadau, hyd yn oed os nad ydych yn credu y bydd yn effeithio ar eich budd-daliadau. Pe na baech yn gwneud hyn, gellir eich gordalu, neu hyd yn oed eich archwilio am dwyll Dylech nodi'r union ddyddiad yr ydych yn bwriadu dechrau gweithio, yr oriau y byddwch yn eu gweithio a graddfa'ch tâl. Os nad ydych bellach â hawl i fudd-dal, bydd yr asiantaeth yn ysgrifennu atoch i'ch hysbysu.

Os oes angen cymorth arnoch i adael y system fudd-daliadau neu unrhyw wedd arall ar fudd-daliadau lles, fe'ch argymhellwn i siarad ag un o'n ymgynghorwyr budd-dal lles ar 08001 225 6653 i gael cyngor arbenigol. Mae cyngor arbenigol ar y ffôn i'w gael yn unig ar gyfer y sawl sy'n gymwys ar gyfer cymorth cyfreithiol.

nôl i'r dechrau