Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

11. Pwy sydd â hawl i gredydau treth?

Canfyddwch a ydych chi â hawl i gredydau treth, a sut i'w hawlio.

Mae credydau treth yn ychwanegu at eich enillion os ydych ar incwm isel. Fe'u telir gan y Swyddfa Credydau Treth, sy'n rhan o Gyllid a Thollau ei Mawrhydi (CThEM). Ceir dau fath o gredyd treth: Credyd Treth Gwaith a Chredyd Treth Plant.

Gallech fod â hawl i dderbyn Credyd Treth Gwaith os ydych ar incwm isel:

  • a'ch bod chi, neu rywun yr ydych yn byw gydag o fel partner, yn gweithio am 16 awr neu ragor yr wythnos a bod gennych blentyn neu eich bod yn anabl;
  • eich bod yn hŷn na 50, wedi bod ar fudd-daliadau ac yna'n dechrau gweithio am 16 awr yr wythnos neu ragor; neu
  • eich bod chi neu'ch partner yn hŷn na 25 ac yn gweithio am o leiaf 30 awr yr wythnos.

Gall Credyd Treth Gwaith gynnwys help tuag at gostau gofal plant, a chymorth ychwanegol os ydych yn anabl. Fel rheol fe'i telir i chi gyda'ch cyflog, ond telir y rhan ar gyfer costau gofal plant yn uniongyrchol i chi. Os ydych yn hunangyflogedig bydd y cyfan yn cael ei dalu'n uniongyrchol.

Gall bod gennych hawl i Gredyd Treth Plant os oes gennych blant. Fe'i telir ar ben Budd-dal Plant ac fel rheol i'r prif ofalwr. Mae'n cynnwys help ychwanegol i blant anabl. Gallwch gael Credyd Treth Plant p'un ai ydych yn gweithio ai peidio.

Mae'r ddau fath o gredyd treth yn ddibynnol ar brawf moddion, felly mae faint y gallwch ei dderbyn yn dibynnu ar eich enillion bob blwyddyn. Petai eich incwm yn codi, ac nad ydych yn hysbysu'r Swyddfa Credydau Treth, gall y byddwch yn gorfod talu'n ôl beth o'r arian petai'r swyddfa'n penderfynu y bu i chi dderbyn mwy o gredyd treth nag y dylech. Dylech hefyd ddweud wrthi am newidiadau eraill yn eich amgylchiadau, er enghraifft petai newid yn eich sefyllfa deuluol.

I hawlio credydau treth mae angen i chi lenwi ffurflen hawlio. Gallwch gael ffurflen a rhagor o wybodaeth am hawlio gan Linell Gymorth Credydau Treth ar 0845 300 3900.

Os oes angen cymorth arnoch i ddelio â chredydau treth, neu unrhyw wedd arall ar fudd-daliadau lles, fe'ch argymhellwn i siarad ag un o'n ymgynghorwyr budd-dal lles ar 08001 225 6653 i gael cyngor arbenigol. Mae cyngor arbenigol ar y ffôn i'w gael yn unig ar gyfer y sawl sy'n gymwys ar gyfer cymorth cyfreithiol.

nôl i'r dechrau