Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

10. Pwy sydd â hawl i Gredydau Pensiwn?

Gwybodaeth am Gredyd Pensiwn a phwy all ei gael.

Mae Credyd Pensiwn y Wladwriaeth yn fudd-dal y gallech ei dderbyn os ydych yn hŷn na 60 ac ar incwm isel. Gallwch gael Credyd Pensiwn p'un ai ydych yn gweithio ai peidio.

Ceir dwy ran i Gredyd Pensiwn: Credyd Gwarant a Chredyd Cynilion.

Mae Credyd Gwarant ar gyfer pobl hŷn na 60. Mae'n gweithio trwy ychwanegu at eich incwm hyd at lefel sylfaenol, yn seiliedig ar eich amgylchiadau. Mae eich incwm yn cynnwys swm y cyfrifir iddo ddod o unrhyw gynilion y gall fod gennych sydd dros £6,000, neu dros £10,000 os ydych yn byw mewn cartref gofal.

Mae Credyd Cynilion ar gyfer pobl 65 neu'n hŷn sydd ag incwm arall heblaw pensiwn y wladwriaeth. Er enghraifft, gall fod gennych bensiwn galwedigaethol neu bensiwn preifat, enillion, arian o gynilion neu arian gan denantiaid. Mae Credyd Cynilion yn ychwanegu at yr incwm arall hwn os ydych yn gymwys i'w dderbyn. Telir Credyd Cynilion i chi ar ben unrhyw Gredyd Gwarant. Gallech hefyd hawlio Credyd Cynilion os yw eich incwm yn rhy uchel i dderbyn Credyd Gwarant.

Am ragor ynglŷn â hawlio Credyd Pensiwn, ffoniwch llinell gais Credyd Pensiwn ar 0800 99 1234. Cofiwch y gall bod hawl gennych i fudd-daliadau eraill hefyd, yn ddibynnol ar eich amgylchiadau.

Os oes angen cymorth arnoch i ddelio â Chredydau Pensiwn, neu unrhyw wedd arall ar fudd-daliadau lles, fe'ch argymhellwn i siarad ag un o'n ymgynghorwyr budd-dal lles ar 08001 225 6653 i gael cyngor arbenigol. Mae cyngor arbenigol ar y ffôn i'w gael yn unig ar gyfer y sawl sy'n gymwys ar gyfer cymorth cyfreithiol.

nôl i'r dechrau