Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

9. Gordalwyd fy mudd-dal. Beth wna i?

Y rheolau ynglŷn ag ad-dalu gordaliadau budd-dal.

Os telir i chi ormod o fudd-dal, gall y gofynnir i chi ei ad-dalu. Gall hyn ddigwydd pe na fyddech yn dweud wrth yr asiantaeth am newid yn eich amgylchiadau neu os rhowch wybodaeth anghywir iddynt - hyd yn oed mewn camgymeriad.

yw'r broblem yn fwy difrifol, er enghraifft os dywedwch gelwydd am eich amgylchiadau, gall y cewch eich archwilio am dwyll a'ch erlyn neu'ch dirwyo.

Ar brydiau gall yr asiantaeth sy'n delio â'ch hawliad wneud camgymeriad a thalu i chi ormod o fudd-dal. Parthed y rhan fwyaf o fudd-daliadau nawdd cymdeithasol, mae gennych hawl i apelio yn erbyn gorfod ad-dalu gordaliad os credwch na fu i chi gael eich gordalu. Hyd yn oed os cytunwych i chi gael eich gordalu, gallwch ofyn i'r asiantaeth beidio â gwneud i chi ad-dalu'r swm ychwanegol os oes gennych reswm da: am resymau iechyd, neu os oes gennych broblemau ariannol difrifol.

Os derbyniwch gredydau treth, disgwylir i chi wirio'ch ‘hysbysiad dyfarnu' a'r taliadau a dderbyniwch, ac adrodd am unrhyw gamgymeriadau i'r Swyddfa Credydau Treth o fewn un mis.

Os nad ydych yn credu y dylech ad-dalu gordaliad credyd treth, mae angen i chi lenwi ffurflen TC846, sydd ar gael gan y Swyddfa Credydau Treth, yn egluro pam. Os na allwch fforddio talu'r arian y mae'r Swyddfa Credydau Treth yn dweud sy'n ddyledus gennych, gallwch ofyn am gael ad-dalu'r arian ar raddfa is dros gyfnod hirach, a elwir yn ‘gofyn am daliadau ychwanegol'.

Yn wahanol i fudd-daliadau eraill, nid oes gennych hawl apelio ffurfiol yn erbyn gorfod ad-dalu unrhyw ordaliad. Fodd bynnag, gall y Swyddfa Credydau Treth benderfynu dileu rhan neu'r cyfan o'r gordaliad petai'r gordaliad yn ganlyniad i'w chamgymeriad ei hun. A gallwch apelio yn erbyn penderfyniad ynglŷn â chredyd treth:

  • sy'n ychwanegu llog at ordaliad credyd treth;
  • sy'n gofyn i chi dalu cosb; neu
  • os credwch fod swm eich credyd treth (ac felly'r gordaliad) yn anghywir.

Gallech hefyd gwyno os credwch fod y gordaliad wedi cael ei achosi neu ei waethygu oherwydd i'r Swyddfa Credydau Treth beidio ag ymateb i wybodaeth neu ohirio ailasesu'ch credyd treth.

Mae pob mater ynglŷn â gordalu yn gymhleth. Os oes gennych broblem sy'n ymwneud â gordalu budd-dal, awgrymwn eich bod yn siarad ag un o'n ymgynghorwyr budd-daliadau lles ar 08001 225 6653 er mwyn cael cyngor arbenigol. Mae cyngor arbenigol ar y ffôn i'w gael yn unig ar gyfer y sawl sy'n gymwys ar gyfer cymorth cyfreithiol.

nôl i'r dechrau